مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

فرآیند ارزشیابی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۱:۵۲| تعداد بازدید: 106

 

فرآیند ارزشیابی اساتید بالینی توسط دانشجویان

۱. دریافت اسامی کارورزان و کارآموزان بخش ها از دانشکده ها

۲. معرفی اسامی و بخش ها در برنامه ارزشیابی اساتید

۳. اعلام زمان ارزشیابی هر ماه توسط رابطان ارزشیابی که معمولاً بیستم الی سی ام هر ماه است

۴. کنترل ارزشیابی انجام شده توسط کار آموزان وکارورزان و اعلام اسامی

۵. دانشجویانی که ارزشیابی نکردند، هم چنین رفع نواقص احتمالی

۶. اعلام بازخورد مناسب به اساتید مربوطه

 

 

فرآیند ارزشیابی همکار از همکار هیئت علمی

۱.تعریف گروهها و افراد هر گروه در سایت ارزشیابی

۲. تعیین زمان ارزشیا بی همکار از همکار

۳. اطلاع رسانی به اعضای هیئت علمی جهت انجام ارزشیابی همکاران

۴. ورود اعضای هیئت علمی به سایت و تکمیل فرم (در زمان تعریف شده)

۵. تعیین زمان ارائه نتایج ارزشیابی به همکاران

۶. ورود اعضاء جهت اطلاع از نتایج ارزشیابی در زمان تعیین شده

 

 

فرآیند ارزشیابی معاون آموزشی دانشکده ها از مدیران گروه

۱.تعریف معاون آموزشی و مدیران گروهها در سایت ارزشیابی

۲. تعیین زمان ارزشیابی که در همان زمان ارزشیابی همکاران می باشد

۳. اطلاع رسانی به معاونین دانشکده ها

۴. مراجعه به سایت و تکمیل فرم مدیران گروهها توسط معاون آموزشی

۵. رفع مشکلات احتمالی در صورت گزارش از طرف معاون آموزشی

۶. بازخورد به مدیران گروهها در زمان تعیین شده

 

 

فرآیند ارزشیابی معاون آموزشی دانشگاه از معاونین آموزشی و رواسای دانشکده ها و مراکز درمانی

۱. تعریف معاون آموزشی دانشگاه و معاونین آموزشی دانشکده ها و مراکز درمانی در سایت ارزشیابی توسط کارشناس ارزشیابی

۲. تعیین بازه زمانی ارزشیابی که همان بازه زمانی همکاران است

۳. اطلاع به معاون آموزشی دانشگاه در خصوص زمان ارزشیابی

۴. ورود به سایت توسط معاون آموزشی دانشگاه و تکمیل فرم توسط ایشان

رفع اشکالات احتمالی

۵. ارائه بازخورد به همکاران اعضاء هیئت علمی در زمانی مناسب پس از تکمیل فرم ها 

 

فرم های واحد ارزشیابی: