مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

کارگروه حوزه آموزش دانشجو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ۱۲:۰۲| تعداد بازدید: 21

رئیس کارگروه:

آقای دکتر قریانی

اعضای کارگروه:

آقای دکتر اژدری زرمهری- آقای دکتر حشمتی- خانم وزیری پور- خانم دکتر میری