نام درس مدرس رشته تحصیلی ترم طرح درس
فیزیولوژی سیستم گوارش دکتر حسن اژدری زرمهری، دکتر سید محمد احمدی سلیمانی و دکتر فریماه بهشتی فیزیولوژی پزشکی فیزیولوژی گوارش (1).doc مشاهده
فیزیولوژی سیستم تنفسی دکتر حسن اژدری زرمهری، دکتر سید محمد احمدی سلیمانی و دکتر فریماه بهشتی فیزیولوژی پزشکی فیزیولوژی تنفس (1).doc مشاهده
فیزیولوژی قلب و گردش خون دکتر فریماه بهشتی، دکتر حسن اژدری زرمهری و دکتر سید محمد احمدی سلیمانی فیزیولوژی پزشکی فیزیولوژی قلب و گردش خون (1).doc مشاهده
فیزیولوژی غدد درون ریز دکتر سید محمد احمدی سلیمانی، دکتر حسن اژدری زرمهری و دکتر فریماه بهشتی فیزیولوژی پزشکی فیزیولوژی غدد درون ریز (1).doc مشاهده
آزمایشگاه انگل شناسی 2 دکتر محمد علی محقق علوم آزمایشگاهی آزمایشگاه انگل شناسی 2 مشاهده
انگل شناسی2( تک یاخته و حشره) دکتر محمد علی محقق علوم آزمایشگاهی انگل شناسی2( تک یاخته و حشره) طرح دوره بخش تئوری انگل شناسی 2.دکتر محقق و رضایی منش.pdf مشاهده
قارچ شناسی پزشکی دکتر محمد علی محقق علوم آزمایشگاهی قارچ شناسی پزشکی مشاهده
آزمایشگاه قارچ شناسی دکتر محمد علی محقق علوم آزمایشگاهی آزمایشگاه قارچ شناسی مشاهده
ایمونولوژی دکتر محسن قریانی هوشبری ایمونولوژی مشاهده
ایمنی شناسی دکتر شیخ الطایفه مامایی ایمنی شناسی مشاهده
آزمایشگاه ایمنی شناسی دکتر محسن قریانی مامایی آزمایشگاه ایمنی شناسی مشاهده
ایمونولوژی دکتر محسن قریانی پرستاری ایمونولوژی مشاهده
ایمنی شناسی پزشکی دکتر محسن قریانی پزشکی ایمنی شناسی پزشکی رشته پزشکی-ایمنی شناسی پزشکی (نظری) دکتر قریانی.pdf مشاهده
ایمنی شناسی بالینی دکتر محسن قریانی پزشکی ایمنی شناسی بالینی مشاهده
آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی دکتر محسن قریانی پزشکی آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی مشاهده
ایمونولوژی (عملی) دکتر محسن قریانی پرستاری پرستاری-ایمونولوژی (عملی)-دکتر قریانی.pdf مشاهده
ایمونولوژی دکتر محسن قریانی اتاق عمل اتاق عمل-ایمونولوژی (نظری)-دکتر قریانی.pdf مشاهده
آزمایشگاه ایمونولوژی دکتر محسن قریانی اتاق عمل اتاق عمل-آزمایشگاه ایمونولوژی (عملی)-دکتر قریانی.pdf مشاهده
آمار دکتر محبوبه عبدالهی تکنولوژی پرتوشناسی آمار مشاهده
آمار حیاتی استنباطی دکتر محبوبه عبدالهی 14002 آمار استنباطی فناوری اطلاعات سلامت.pdf مشاهده