مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مدیریت واحد ارزشیابی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۱۲:۰۸| تعداد بازدید: 377

آقای محمدرضا عسکریمحمدرضا عسکری

پست سازمانی: مدیریت واحد ارزشیابی اساتید

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری سالمندی

شماره مستقیم :05152421000

پست الکترونیک:Askarim3@thums.ac.ir

معرفی

علم سنجی

 

شرح وظایف

 • سیاستگذاری در رابطه با ارزشیابی اساتید و تصویب آن در شورای آموزشی دانشگاه
 • طراحی شیوه‌نامه جامع ارزشیابی اساتید
 • پیشنهاد نحوه استفاده از نتایج ارزشیابی اساتید در ترفیع و ارتقای اعضای هیأت علمی
 • مشاوره و همکاری در اجرای نظام جامع ارزشیابی اساتید
 • بررسی و تایید فرم‌های ارزشیابی اساتید جهت تصویب در شورای آموزش دانشگاه
 • بررسی و تایید فرآیند ارزشیابی اساتید جهت تصویب در شورای آموزش دانشگاه
 • همکاری در تهیه، روایی و پایایی فرم‌های ارزشیابی اساتید
 • رسیدگی به شکایات درخصوص نتایج و فرآیند ارزشیابی اساتید
 • بررسی نتایج کلی ارزشیابی جهت ارسال پیشنهادات به کمیته توانمندسازی اساتید
 • ارائه پیشنهادات جهت بهبود فرآیند ارزشیابی اساتید
 • پیگیری مصوبات شورای آموزشی دانشگاه درخصوص ارزشیابی اساتید