مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ۰۹:۰۳| تعداد بازدید: 36

 

رسالت کمیته دانش پژوهی آموزشی 

  کمیته دانش پژوهی آموزشی ( فعالیت های نوآورانه آموزش علوم پزشکی) یکی از کمیته های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه می باشد که با هدف مدیریت اجرائی ، حمایت و تسهیل فرایند های نوآورانه در زمینه علوم پزشکی تشکیل یافته و فعالیت می نماید

.

  دانش پژوهی

  فعالیت های دانش پژوهی (نوآورانه)به آن دسته از فعالیت های آموزشی بدیع و نوآورانه اطلاق می شود که دارای اهداف مشخص، آماده سازی کافی، استفاده از روش مندی مناسب، ارائه نتایج مهم و قابل توجه، ارائه و معرفی مناسب برنامه، و برخورد نقادانه با آن باشد.حوزه کاربرد و میزان بدیع بودن این فعالیت ها ممکن است در سطح دانشگاهی، کشوری (ملی) و یا بین المللی باشد .

 

  دانش پژوهی آموزشی چیست؟

  • کاربرد دانش و شواهد مربوط به آموزش در فرآیند های یاددهی – یادگیری ، نقد آموزش مبتنی بر شواهد و مداخلات آموزشی هدفمند توسط فرد و مشارکت دادن نتایج و عقاید با سایر افراد

  • آموزش و کلیه فعالیتهایی که منجر به یادگیری می شوند، می توانند در حوزه دانش پژوهی آموزشی قرار گیرند.

  • ویژگی بارز فعالیت های دانش پژوهی، ارائه آن به سایرین است و لازم است که با دیگران در میان گذاشته شود و توسط آن ها مورد نقد قرار گیرد.

  • نماد فعالیت های دانش پژوهی به طور ویژه تولید محصولی است که به صورت گسترده در اختیار سایرین قرار داده می شود و مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد.

  با استفاده از توان مندی های ذهنی خود عرصه های دانش را به صورت خلاقانه( creative )، آگاهانه ( informed )، و منظم

( disciplined ) به پیش می برد و یا آن را دچار دگرگونی و تغییر می نماید

.

  ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی

  • برای اینکه بتوانیم فعالیت های آموزشی و مفهوم دانش پژوهی را در حیات آکادمیک مؤسسات آموزشی وارد کنیم، لازم است که با معیارها یی مشخص و ثابت قادر باشیم تا اشکال مختلف این فعالیتها را مستند و قابل ارزیابی نماییم.

  ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی

  • براساس اصول علمی ارزشیابی دانش پژوهی(Glassik) که شامل 6 مورد زیر می باشد مورد ارزیابی قرار می گیرند :

  .1 اهداف مشخص و واضح

 . 2 آماده سازی و مطالعه کافی

 . 3 استفاده از روش های مناسب

 . 4 ارائه نتایج مهم

 . 5 معرفی موثر برنامه

 . 6 برخورد نقادانه

 

 

  دانش پژوهی آموزشی در آیین نامه ارتقاء

  براساس آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی (بند 6 ماده 2 فعالیت های آموزشی) فعالیت های دانش پژوهی حداکثر 20 امتیاز می باشد

.

  موارد دانش پژوهی

  • تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

  • ارزشیابی

  • روشهای آموزشی

  • محصولات آموزشی

  • مدیریت ورهبری آموزشی

  • یادگیری الکترونیکی