مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

شرح وظایف

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۳:۵۸| تعداد بازدید: 66

1 -تدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد متناسب با برنامه استراتژیک مرکز مطالعات

2 -ایجاد کمیته توانمندسازی اساتید

3 -برگزاری جلسات منظم کمیته توانمند سازی

4 -ارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه عملیاتی واحد به مدیر مرکز مطالعات

5 -انجام نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت علمی، تحلیل نتایج نیاز سنجی و تدوین گزارش تحلیل نیاز

سنجی

6 -توانمندسازی اعضای هیأت علمی در حیطه های مختلف آموزش پزشکی بر اساس نتایج

نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشگاه

7 -توانمندسازی اعضای هیأت علمی جدید الورود بر اساس شیوه نامه اجرایی توانمندسازی آموزشی

اعضای هیأت علمی جدید الورود وزارت متبوع و برنامه جامع توانمندسازی اعضای هیأت علمی

مصوب شورای آموزشی دانشگاه

8 -توانمندسازی مدیران آموزشی دانشگاه اعم از معاون آموزشی دانشگاه، دانشکده ها، بیمارستان ها و

گروه های آموزشی در زمینه رهبری و مدیریت آموزشی

9 -جلب مشارکت حداکثری اعضای هیأت علمی در برنامه های توانمند سازی؛ اطلاع رسانی در وب

سایت، شبکه های اجتماعی مجازی و ...

10 -ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده و تدوین گزارش مربوطه

11 -همکاری با سایر واحدهای مرکز مطالعات و بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش در راستای

برگزاری دوره های توانمندسازی بر اساس نیاز واحد/بسته مربوطه

12 -تعامل با دانشگاه های کلان منطقه، جهت به اشتراک گذاری تجربیات و هم افزایی

13 -ارائه گزارش سالیانه از وضعیت سنجه های استانداردهای اعتبار بخشی واحد توانمندسازی اساتید

14 -بروز رسانی اطلاعات واحد در وب سایت و درج اخبار واحد در وب سایت مرکز مطالعات