مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اهداف و وظایف کمیته آموزش پاسخگو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۴:۰۱| تعداد بازدید: 860

اهداف کمیته آموزش پاسخگو:

فلسفه تشکیل آموزش عالی، آموزش دانشجویان بر اساس نیازهای جامعه می باشد بطوریکه دانشجویان با کسب دانش و مهارتهای لازم بتوانند در جامعه موثر بوده و در رفع نیازها و حل مشکلات جامعه گام بردارند. هر چند در ابتدای راه اندازی رشته تحصیلی جدید، برنامه ریزان آموزشی تلاش دارند برنامه های آموزشی بر اساس نیاز جامعه باشد اما به مرور با توجه به ماهیت جامعه نیازهای و اجتماعی تغییر می کند و مشکلات جدید و به روزی به وجود می آید که نیاز است این نیاز ریشه یابی شده و حل شود. در این راستا دانشگاه ها بخصوص دانشگاه های علوم پزشکی که ارتباط تنگاتنگ با نیازها و مشکلات سلامتی افراد جامعه دارد بایستی بر اساس این مشکلات برنامه های آموزشی طراحی و اجرا نمایند تا دانشجویان با آموزش مناسب براساس این نیازهای اجتماعی در محیط کاری آینده با این معضلات سلامتی جامعه بیگانه نباشند و بتوانند با مهارت لازم کسب شده قبلی به حل آن بپردازند.

با توجه به نیاز جامعه و فلسفه تشکیل آموزش عالی، تشکیل و فعالیت واحد آموزش پاسخگو در دانشگاه های علوم پزشکی کمک شایانی در شناسایی نیازهای سلامتی جامعه و برنامه ریزی آموزشی برای اجرای آن دارد.

 

وظایف کمیته آموزش پاسخگو:

    

1 -تدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد متناسب با برنامه استراتژیک مرکز مطالعات

2 -ایجاد کمیته آموزش پاسخگو

3 -برگزاری جلسات منظم کمیته آموزش پاسخگو

4 -ارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه عملیاتی واحد به مدیر مرکز مطالعات

5 -همکاری جهت پیاده سازی فعالیت های بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش از طریق تعامل

با مسئولین بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش

6 -ارائه مشاوره به اساتید و دانشجویان جهت تدوین، اجرا و ارزشیابی طرح های آموزش پاسخگو

7 -مشارکت فعال نظام آموزشی و نظام عرضه خدمات در شناسایی و ارزیابی نیازهای جامعه و تعیین

اولویت ها

8 -حضور نظام آموزشی در کلیه سطوح نظام عرضه خدمات

9 -مشارکت نظام آموزشی در اصلاح نظام عرضه خدمات، ارائه نوآوری ها در عرضه خدمات به منظور

تأمین نیازها

10 -بازنگری استراتژی های آموزشی و دور شدن از مرزهای آموزشی سنتی

11 -بازنگری و تدوین کوریکولومهای آموزشی در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه از طریق

تعامل با واحد برنامه ریزی درسی

12 -تدوین و بازنگری طرح دوره وطرح دروس باتوجه به نیازسنجی های انجام شده از طریق تعامل با

واحد برنامه ریزی درسی

13 -توسعه برنامه توانمند سازی اعضای هیأت علمی در خصوص آموزش پاسخگو

14 -توسعه پژوهشهای کاربردی بر اساس نیازهای جامعه و ارتقاء سلامت

15 -انجام پژوهش و تألیف در ارتباط با آموزش پزشکی پاسخگو

16-آموزش همگانی جهت پیشگیری از بیماری از طریق اساتید و دانشجویان

17 -ایجاد وافزایش سواد سلامت در جامعه از طریق همگانی کردن علم

18 -انجام آموزش های مرتبط با نیازهای جامعه

19 -قابل دسترس شدن مرکز ارائه خدمات جامع سلامت آموزشی برای مردم جهت ارائه خدمت توسط

دانشجویان

13 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

20 -ایجاد و ارتقاء توانمندی های لازم که در داخل دانشگاه و بیمارستان های آموزشی برای

دانشجویان امکان پذیر نیست.

21 -ایجاد توانایی های لازم برای دانشجویان جهت تعامل هرچه بهتر با جامعه

22 -ارتباط و همکاری بین دانشگاه، سایر بخش های دولتی و عمومی با جامعه

23 -ارتقاء شاخصهای ارائه خدمات، برای دستیابی به استانداردهای کشوری

24 -تدوین رفرنس بیماریهای بومی و دستورالعمل درمان

25 -توسعه و تجهیز فضاهای آموزش در عرصه جهت دانشجویان

26-پایش برنامه ی عملیاتی دفاتر توسعه دانشکده ها و بیمارستان ها در حوزه آموزش پاسخگو

27 -تعامل با دانشگاه های کلان منطقه، جهت به اشتراک گذاری تجربیات و هم افزایی

28 -ارائه گزارش سالیانه از وضعیت سنجه های استانداردهای اعتبار بخشی واحد آموزش پاسخگو

29 -بروز رسانی اطلاعات واحد در وب سایت و درج اخبار واحد در وب سایت مرکز مطالعات