مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اعضاء واحد آموزش پاسخگو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۸:۵۰| تعداد بازدید: 124

دکتر سعیده عسکریان

مسول واحد و بسته آموزش پاسخگو

سرکار خانم دکتر مروارید ایرانی

نماینده دانشکده پرستاری مامایی

ریاست محترم دانشکده پرستاری مامایی

سرکار خانم دکتر فریماه بهشتی

دبیر واحد

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

سرکار خانم دکتر فاطمه پور حاجی

نماینده محترم دانشکده بهداشت

جناب آقای دکتر هاشم حشمتی

مدیر مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی

سرکار خانم سمانه اسحاق زاده

نماینده معاونت دانشجویی فرهنگی

سرکار خانم الهه گرامی پور

نماینده معاونت بهداشتی-گروه آموزش و ارتقاء سلامت