مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اعضاء واحد آموزش بالینی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۰۸:۵۲| تعداد بازدید: 43

 

نام و نام خانوادگی: دکتر آناهیتا زندی

مدرک تحصیلی: دانشجویای دکتری روان در سلامت

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مروارید ایرانی

مدرک تحصیلی:  دکتری بهدشات باروری

 

نام و نام خانوادگی: طاهره حسین آبادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

 

نام و نام خانوادگی: مهین کیانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش مامایی

 

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر خرداد

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی علوم تشریحی و بیولوژی

 

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر پورحاجی

مدرک تحصیلی:  دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر ایل بیگی

مدرک تحصیلی: متخصص داخلی