مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

واحد آموزش پاسخگو

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳:۴۹| تعداد بازدید: 66

 

اهداف کمیته آموزش پاسخگو:

فلسفه تشکیل آموزش عالی، آموزش دانشجویان بر اساس نیازهای جامعه می باشد بطوریکه دانشجویان با کسب دانش و مهارتهای لازم بتوانند در جامعه موثر بوده و در رفع نیازها و حل مشکلات جامعه گام بردارند. هر چند در ابتدای راه اندازی رشته تحصیلی جدید، برنامه ریزان آموزشی تلاش دارند برنامه های آموزشی بر اساس نیاز جامعه باشد اما به مرور با توجه به ماهیت جامعه نیازهای و اجتماعی تغییر می کند و مشکلات جدید و به روزی به وجود می آید که نیاز است این نیاز ریشه یابی شده و حل شود. در این راستا دانشگاه ها بخصوص دانشگاه های علوم پزشکی که ارتباط تنگاتنگ با نیازها و مشکلات سلامتی افراد جامعه دارد بایستی بر اساس این مشکلات برنامه های آموزشی طراحی و اجرا نمایند تا دانشجویان با آموزش مناسب براساس این نیازهای اجتماعی در محیط کاری آینده با این معضلات سلامتی جامعه بیگانه نباشند و بتوانند با مهارت لازم کسب شده قبلی به حل آن بپردازند.

با توجه به نیاز جامعه و فلسفه تشکیل آموزش عالی، تشکیل و فعالیت واحد آموزش پاسخگو در دانشگاه های علوم پزشکی کمک شایانی در شناسایی نیازهای سلامتی جامعه و برنامه ریزی آموزشی برای اجرای آن دارد.

 

وظایف کمیته آموزش پاسخگو:

     واحد آموزش پاسخگو مسئوليت هدايت، نظارت و حمايت از برنامه هاي آموزش پاسخگو را وظيفه خود ميداند و با استفاده از حمايتهاي وزارت بهداشت، دانشگاه و همكاري گروههاي آموزشي، برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش پاسخگو به جامعه را هدايت مي نمايد تا دانش آموختگان توانمند براي اداره نظام سلامت كشور به جامعه وارد گردند.

مشارکت فعال نظام آموزشی و نظام عرضه خدمات در شناسایی و ارزیابی نیازهاي جامعه و تعیین اولویت ها

حضور نظام آموزشی در کلیه سطوح نظام عرضه خدمات

مشارکت نظام آموزشی در اصلاح نظام عرضه خدمات، ارائه نوآوري ها در عرضه خدمات به منظور تأمین نیازها

بازنگری استراتژي هاي آموزشی و دور شدن از مرزهاي آموزشی سنتی

بازنگری و تدوین کوریکولوم‌های آموزشی در راستاي پاسخگويي به نيازهاي واقعي جامعه

تدوين و بازنگری طرح دوره وطرح دروس باتوجه به نيازسنجي‌های انجام شده

توسعه برنامه توانمند سازي اعضاي هیأت علمی در خصوص آموزش پاسخگو

توسعه پژوهش‌هاي کاربردي بر اساس نیازهاي جامعه و ازتقاء سلامت

انجام پژوهش و تاليف درارتباط با آموزش پزشکي پاسخگو

آموزش همگانی جهت پیشگیری از بیماری

ایجاد و افزایش سواد سلامت در جامعه از طریق همگانی کردن علم

انجام آموزش‌های مرتبط با نیازهای جامعه

قابل دسترس شدن مرکز ارائه خدمات بهداشتی برای مردم که در این مراکز دانشجویان خدمات بهداشتی ارائه می‌دهند

ایجاد توانایی های لازم برای دانشجویان که در داخل دانشگاه و بیمارستانهای آموزشی امکان پذیر نیست

ایجاد توانایی های لازم برای دانشجویان جهت تعامل هرچه بهتر با جامعه

ارتباط و همکاری بین دانشگاه ،دولت و جامعه

ارتقاء كيفيت آموزش پزشكي در راستای استانداردها

توانمند سازي نيروي انساني موجود در جهت تامين سلامت جامعه

ارتقاء شاخص‌هاي ارائه خدمات، براي دستيابي به استانداردها ی کشوری در عرصه

تدوين رفرنس بيماري‌هاي بومي ودستورالعمل درمان

توسعه فضاهای آموزش در عرصه جهت دانشجویان

تجهیز مراکز آموزش در عرصه