مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

کتابخانه مرکز

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۰۹:۲۴| تعداد بازدید: 33

مسائل آموزش و پرورش

E1

برنامه درسی ( نظرگاهها- رویکرد ها- چشم انداز ها)

E2

آموزش و پرورش تطبیقی

E3

چند مبحث اساسی در برنامه درسی

E4

50 اندیشمند نوین علوم تربیتی

E5

مدیریت عمومی

E6

طراحی نظام آموزشی

E7

طراحی نظام های آموزشی

E8

جهانی شدن و اصلاحات آموزشی

E9

آموزش جامع سازمانی

E11

الگوهای ارزشیابی آموزش

E12

آموزش و پرورش تطبیقی

E13

تحلیل محتوی در علوم اجتماعی و انسانی

E14

ارزشیابی آموزش

E15

آموزش از دور بین المللی سازی برنامه درسی در آموزش عالی

E16

عمل و نظریه در مطالعات برنامه درسی

E17

رهنمود ها و استاندارد های کتابخانه های آموزشگاهی

E18

تربیت شهروندی

E19

آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان

E20

روش های سواد آموزی بزرگسالان

E21

سواد اطلاعاتی در مدارس

E22

نگرش نو در آموزش مجازی

E23

گامی در سواد آموزی

E25

به سوی یادگیری بر خط

E26

آموزش مهارت های سواد اطلاعات

E27

آموزش سواد اطلاعاتی

E28

گفتار هایی در فلسفه تئوری های سازمان های دولتی

E29

سنجش سواد اطلاعاتی بااستفاده از ابزارها وتکالیف استاندارد

E30

فرآیند برنامه ریزی آموزشی

E32

مبانی نظری تکنولوژی آموزشی

E33

مبانی نظری تکنولوژی آموزشی

E34

برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی

E35

مدیریت و رهبری آموزشی

E36

مبادی سواد بصری

E37

آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم

E38

آموزش بزرگسالان و آموزش مداوم

E39

مدیریت تحول در سازمان

E40

مبادی سواد بصری

E42

اصول و مبانی برنامه ریزی آموزشی

E43

فرآیند برنامه ریزی آموزشی

E44

فرآیند برنامه ریزی آموزشی

E45

مواد و خدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان نوسواد

E47

مدیریت کیفییت جامع در آموزش

E48

مبانی برنامه ریزی آموزشی

E49

جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیک

E50

نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش

E51

راهبرد و فنون طراحی آموزشی

E52

راهبرد و فنون طراحی آموزشی

E53

دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی

E54

آموزش بهداشت (ارتباطات و تکنولوژی آموزشی)

E55

سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

E56

تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی

E57

مبادی سواد بصری

E58

آموزش تفکر انتقادی

E59

برنامه ریزی استراتژیک در نظام آموزشی

E60

اصول اساسی برنامه ریزی درسی و اموزشی

E61

مبانی و اصول برنامه ریزی درسی

E64

مبانی و اصول برنامه ریزی درسی

E65

تولید برنامه های آموزشی تلویزیونی

E66

برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی

E67

طبقه بندی هدف های پرورشی

E68

مدیریت رفتار سازمانی

E69

رهبری و مدیریت آموزشی

E70

مبانی آموزش بزرگسالان

E71

آموزش موثر در آموزش عالی

E72

آموزش از دور

E73

جامعه شناسی آموزش و پرورش

E74

کتاب درسی دانشگاهی (2)

E75

راهنمای برنامه ریزی درسی مشارکتی

E76

برنامه ریزی درسی و آموزش هنر در آموزش و پرورش

E77

یادگیری براساس حل مسئله  و مهارت های تفکر انتقادی در آموزش پرستاری

E78

استراتژی های توسعه منابع انسانی

E79

مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی

E80

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

E81

فرآیند برنامه ریزی آموزشی

E82

برنامه ریزی اجتماعی

E83

دانشگاه مجازی جهانی

E84

مقدمات تکنولوژی آموزشی

E85

تبحر در فناوری اطلاعات

E86

برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای

E87

رویکرد های نظری و عملی تدوین برنامه های درسی در آموزش عالی

E88

مبانی و کاربرد رایانه در مدیریت  و برنامه ریزی آموزشی

E89

فرآیند برنامه ریزی آموزشی

E90

جامعه شناسی آموزش و پرورش

E91

جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی

E92

مدیریت آموزشی و آموزشگاهی

E93

مدیریت آموزشی

E94

ارزشیابی آموزشی

E95

نظریه اقتصادی اطلاعات

E98

از پژوهش تا تصمیم

E99

جامعه و تعلیم و تربیت

E100

طراحی نظام های آموزشی

E101

برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین

E102

کیفیت در آموزش عالی

E103

کتاب جیبی ارزشیابی آموزشی

E104

نظام آموزش از راه دور

E105

فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت جهان

E106

 

RM

درآمدی بر تحقیق کیفی

RM1

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی

RM3

روش های آماری در روانشناسی و سایر علوم رفتاری

RM4

روانشناسی پرورش نوین

RM7

مبانی نظری آماری آزمون در روانشناسی و تعلیم و تربیت

RM8

مقدمه ای بر روش های تحقیقی کیفی و آمیخته

RM9

نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش

RM11

آمار استنباطی در علوم رفتاری

RM12

مقدمه ای بر نظریه های اندازه گیری( روان سنجی)

RM13

روش تحقیق در علوم اجتماعی ( کاربرد در زمینه مساِل اقتصادی)

RM14

تحقیق و پژوهش در علوم رفتاری

RM15

روش های تحقیق در علوم رفتاری

RM16

روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

RM17

اندازه گیری نتایج آموزش

RM18

مبانی نظری آماری آزمون در روانشناسی تعلیم و تربیت

RM19

شیوه تهیه پژوهشنامه

RM20

روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی *

RM21

مجموع تستهای طبقه بندی شده آمار و روش های تحقیق

RM22

نیاز سنجی پژوهشی

RM23

روش تحقیق آمیخته

RM24

روش تحقیق آمیخته

RM25

شناخت روش علمی در علوم رفتاری

RM26

مبانی نظری و کاربرد نظریه های اندازگیری در علوم رفتاری

RM27

 

G

جامعه شناسی

G1

راهنمایی و مشاوره گروهی

G2

آیین نگارش و ویرایش مکاتبات اداری

G3

روش های نوین یادگیری و مطالعه

G4

راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی

G5

راهنمایی و مشاوره در دوره های تحصیلی

G7

مجموعه ی آزمون ها ی مصاحصبه حضوری

G8

راهنمای تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی

G9

آزمون استخدامی

G11

تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات

G12

جامعه شناسی نوین ارتباطات

G14

آموزش کامپیوتر از مبانی تا اینترنت

G15

افراد موفق چگونه می انیشند

G16

نگاهی دوباره به تربیت اسلامی

G17

بهبود بهره وری کارکنان (با رویکرد سیستمی)

G19

زندگی بهتر با شخصیت برتر

G20

مبانی جامعه شناسی ارتباطات

G21

پویایی گروه و مشاوره گروهی

G23

مصاحبه حضوری و رساله آموزشی

G24

راهنمای یافتن اطلاعات باکیفییت در اینترنت

G25

آزمون استخدامی کامپیوتر

G29

آیین سخنوری

G30

روش های یادگیری و مطالعه

G31

مهارت سخن گفتن و سخنرانی

G32

جستجوی(2)

G33

بانک آزمون بیوشیمی

G34

 

 

مدیریت کیفیت جامع در آموزش

A1

مدیریت کیفیت جامع در آموزش

A3

مدیریت کیفیت جامع در آموزش

A4

مدیریت کیفیت جامع در آموزش

A5

مدیریت کیفیت جامع در آموزش

A7

مدیریت کیفیت جامع در آموزش

A8

مدیریت کیفیت جامع در آموزش

A9

مجموعه مقالات دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقا کیفیت دانشگاهی

A10

مجموعه مقالات دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقا کیفیت دانشگاهی

A13

مجموعه مقالات دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقا کیفیت دانشگاهی

A14

مجموعه مقالات دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقا کیفیت دانشگاهی

A15

مجموعه مقالات دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقا کیفیت دانشگاهی

A16

مجموعه مقالات دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقا کیفیت دانشگاهی

A17

مجموعه مقالات دومین همایش ارزیابی درونی برای ارتقا کیفیت دانشگاهی

A18

تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی

A21

تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی

A22

تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی

A23

تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی

A25

تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی

A26

تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی

A27

تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی

A28

تضمین بیرونی کیفیت در آموزش عالی

A29

چارچوب برگزاری کارگاه های آموزشی ارزیابی درونی 

A31

چارچوب برگزاری کارگاه های آموزشی ارزیابی درونی 

A36

چارچوب برگزاری کارگاه های آموزشی ارزیابی درونی 

A37

ارزشیابی بی کیفیت در آموزش عالی

A39

ارزشیابی بی کیفیت در آموزش عالی

A42

ارزشیابی بی کیفیت در آموزش عالی

A43

ارزشیابی بی کیفیت در آموزش عالی

A44

ارزشیابی بی کیفیت در آموزش عالی

A46

ارزشیابی بی کیفیت در آموزش عالی

A47

ارزشیابی بی کیفیت در آموزش عالی

A49

چارچوب و راهنمای تدوین گزارش ارزیابی درونی در سطح گروه آموزشی

A53

چارچوب و راهنمای تدوین گزارش ارزیابی درونی در سطح گروه آموزشی

A57

چارچوب و راهنمای تدوین گزارش ارزیابی درونی در سطح گروه آموزشی

A59

فایل های پیوست