مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی نظام آموزش پاسخگو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۰۹:۵۵| تعداد بازدید: 152

 

دورنما:

کمیته آموزش پاسخگو در نظر دارد با همکاری دفتر توسعه دانشکده پزشکی (EDO)، اعضاء محترم هیات علمی و معاونت آموزشی دانشکده پزشکی و نیز با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه، شرایط استاندارد آموزش جامعه دانشجویان رشته پزشکی را جهت ارتقاء کیفیت آموزش فراهم نماید و بر آن است که ضمن بازنگری منظم سرفصلهای آموزشی، دانشجویانی توانمند و آشنا به آخرین دستورالعملهای کار در جامعه تربیت نماید.

 

رسالت:

هدف این واحد گسترش آموزش پاسخگو در دانشکده پزشکی و مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی با تهیه گایدلاین های آموزشی متناسب است که انتظار می رود موجب ارتقاء پاسخگویی آموزشی و اجتماعی در دانشکده پزشکی گردد.

 

برنامه های واحد:

  1. ایجاد ارتباط بیش از پیش حوزه آموزش دانشکده پزشکی با حوزه درمان و بهداشت جهت استفاده بهینه از تمام پتانسیل های دانشگاه در ارتقا آموزش پاسخگو و پزشکی مبتنی بر شواهد
  2. اطلاع رسانی گسترده در خصوص آموزش پاسخگو و پزشکی مبتنی بر شواهد به اساتید و دانشجویان پزشکی و فراخوان در سایت و برگزاری جلسات معرفی این بسته در دانشکده پزشکی.
  3. تشکیل کمیته آموزش پاسخگو متشکل از اساتید بالینی و پایه و ارتباط با سایر معاونت ها در راستای پوشش نیازهای جامعه.
  4. بازنگري برنامه هاي آموزشی پزشکی عمومی با تأکید بر عوامل مهم تأثیر گذار بر سلامت افراد و جوامع به منظور آمادگی دانشجویان پزشکی در مدیریت سلامت به ویژه در بیماري هاي مطرح در منطقه در راستای پاسخگویی بیشتر به نیازهای جامعه.
  5. ارائه نتایج پژوهش ها و کاربست های آن به فراگیران پزشکی به عنوان مواد آموزشی جهت آشنایی با نیاز های جامعه.
  6. حضور فراگیران پزشکی در واحد های مختلف اجتماعی، بهداشتی به منظور توانمند سازی فراگیران به پاسخگویی به نیاز های جامعه
  7. آموزش بهداشتی به مردم توسط دانشجویان پزشکی.
  8. برگزاری کارگاه توانمندسازی پس از انجام  نیازسنجی (جهت دانشجویان پزشکی و پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی، اعضای هیات علمی) با همکاری آموزش مداوم و واحد توانمند سازی اساتید
  9. توسعه پژوهش هاي کاربردي بر اساس نیازهاي جامعه وایجاد تعادل بین پژوهش هاي علوم پایه، بالینی و پژوهش هاي مربوط به بررسی نیاز هاي جامعه و ارتقاء سلامت.

تولید دانش در پاسخگویی به نیاز های جامعه (انتشار تالیفات- بسته های آموزشی، مقالات و مجلات