شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲
به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛