مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اعضاء واحد پژوهش در آموزش

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۲۰:۰۳| تعداد بازدید: 98

1

جناب آقای دکتر رضائی منش

عضو هیئت علمی

2

جناب آقای دکتر حشمتی

عضو هیئت علمی

3

سرکار خانم دکتر شماعیان رضوی

عضو هیئت علمی

4

سرکار خانم دکتر پور حاجی

عضو هیئت علمی

5

سرکار خانم عباسپور

عضو هیئت علمی

8

سرکار خانم قلیچی

کارشناس کمیته