مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

شرح وظایف واحد ارزیابی دانشجو

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۴:۰۴| تعداد بازدید: 21

 

1 -تدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد متناسب با برنامه استراتژیک مرکز مطالعات

2 -ایجاد کمیته ارزیابی دانشجو

3 -برگزاری جلسات منظم کمیته ارزیابی دانشجو

4 -ارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه عملیاتی واحد به مدیر مرکز مطالعات

5 -برنامه ریزی جهت پیاده سازی فعالیت های بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش در حوزه

آزمون ها از طریق تعامل با مسئولان بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش

6 -برنامه ریزی جهت انجام طرح های پژوهشی در حوزه ارزیابی دانشجو

7 -توانمندسازی اساتید در زمینه طراحی انواع آزمون ها با همکاری واحد توانمندسازی اساتید

8 -تدوین بسته ها و شیوه نامه های آموزشی در ارتباط با ارزیابی دانشجویان

9 -تحلیل کیفی و کمی آزمون ها با همکاری دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها

10 -مشاوره به اعضای هیأت علمی در راستای ارتقاء کیفیت انواع آزمون ها از جمله آزمون های دروس

نظری و بالینی

11 -تجزیه و تحلیل سوالات چهار گزینه ای از طریق نرم افزار و ارائه نتایج به اساتید

12 -تدوین برنامه و دستورالعمل روش های ارزیابی دانشجو

13 -نظارت بر تهیه الگ بوک های مورد نیاز