مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی واحد ارزشیابی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۲:۵۹| تعداد بازدید: 151

 

مقدمه

ارزشیابی به جمع آوری سیستماتیک اطلاعات جهت قضاوت در مورد کمیت و کیفیت برنامه مورد اجرا اطلاق می شود که جهت بررسی برنامه آموزشی (برنامه ریزی، اجرا، ارزیابی دانشجو و...) نیز این فرآیند اجرا شده و مهمترین قسمت فرآیند آموزشی که همان نحوه تدریس اساتید می باشد به صورت مستمر مورد کاوش و ارزشیابی قرار می گیرد.

ارزشیابی به شیوه های مختلف قابل انجام است که هر کدام با اهداف خاصی برنامه ریزی شده و از نتایج بدست آمده استفاده می شود که مهمترین شیوه، پرسش ازدانشجویان به عنوان مشتریان سیستم آموزشی می باشد و نیز یکی از راه های دیگر خود ارزیابی  و ارزشیابی توسط رئیس گروه و هم چنین ارزشیابی از همکاران می باشد.

ارزشیابی باید توسط خود مجریان و دست اندرکاران برنامه انجام گرفته و از نتایج آن جهت برنامه ریزی های آینده استفاده شود.

 

رسالت

رسالت واحد ارزشیابی  بطور کل عبارتست از سیاست گذاری کلان ارزشیابی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی که در نهایت باعث ارتقاء کمیت و کیفیت برنامه های آموزشی و مهارت دانش فراگیران می شود و هم چنین سبب پدید آمدن روش های نوین آموزشی با بهره گیری بیشتر می شود.

 

اهداف کلی

واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی علوم پزشکی تربت حیدره اهداف مهمی را در اولویت دارد که مهمترین آن:

۱. تشکیل ساختار و سیستم ارزشیابی مستمر در دانشکده ها و گروههای آموزشی

۲. تدوین فرم های ارزشیابی با توجه به نظر اعضاء محترم هیئت علمی و کارشناسان عضو کمیته ارزشیابی

۳. تدوین روشهای ارزشیابی با توجه به نظر اعضاء کمیته ارزشیابی

۴. جمع بندی اطلاعلت ارزشیابی دانشکده ها و تجزیه و تحلیل علمی داده ها

۵. انعکاس نتایج استخراج شده ارزشیابی به مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

۶. انعکاس نتایج ارزشیابی به اعضاء محترم هیئت علمی

۷.تفسیر و توصیف نتایج ارزشیابی و ارزش گذاری روی نتایج

۸.پژوهش در خصوص مباحث ارزشیابی

۹. کمک به مدیران در تصمیم گیری های آموزشی و برنامه های استراتژیک درازمدت

۱۰.ایجاد روش های نوین ارزشیابی از طریق برنامه های اینترنتی جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی در ارزشیابی اساتید

 

اهداف کوتاه مدت

۱. سازماندهی جمع آوری داده ها در مورد ارزشیابی اساتید و تشکیل بانک اطلاعاتی از ارزشیابی های انجام شده

۲. انجام مطالعه به منظور اصلاح و تدوین فرم های نظرسنجی از دانشجو، رئیس گروه ،همکاران

۳. برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه اعضا هیئت علمی در مورد مباحث مربوط به ارزشیابی

۴. تنوع بخشیدن به منابع جمع آوری داده ها

۵.تثبیت نظام ارزشیابی در فرآیندهای جاری دانشگاه بعنوان یکی از مراحل مهم برنامه ها

۶. تشکیل کمیته ارزشیابی و تدوین شاخص های ارزشیابی

 

اهداف میان مدت

۱. تشکیل کمیته های تخصصی ارزشیابی با مشارکت اعضاء هیئت علمی

۲. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نتایج ارزشیابی و ثبت نتایج در پرونده افراد،گروهها،مراکز و دانشکده ها

۳. ارائه گزارش جامع به صورت مستمر بر اساس نتایج بدست آمده از فرآیندهای ارزشیابی و ارسال آنها به افراد ذینفع

۴. انجام پژوهش های کاربردی به منظور ارتقاء کیفیت فرآیندهای ارزشیابی

۵. پیگیری لازم در خصوص کاربرد روش های نوین در انجام ارزشیابی

  

اهداف بلند مدت

۱. ساماندهی و تثبیت واحد اجرای ارزشیابی در دانشکدها و مراکز آموزشی درمانی

۲. تهیه گزارش کامل از ارزشیابی انجام شده در هر دور

۳. انجام ارزشیابی همه جانبه اساتید (از نظر دانشجویان، همکاران، مدیران گروه، معاونین آموزشی و....)