نشست هم اندیشی و بررسی برنامه عملیاتی واحد برنامه ریزی درسی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۲:۱۴ | تعداد بازدید: 14

نشست هم اندیشی و بررسی برنامه عملیاتی واحد برنامه ریزی درسی با حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  و اعضاء کمیته برنامه ریزی درسی برگزار شد.

در این جلسه ضمن اشاره به لزوم برگزاری وبینار های آموزشی برای اساتید، بر اهمیت ارتقاي مستمر علمی، معرفتی، فرهنگی و مهارتی اعضاي هیأت علمی در راستاي پاسخگویی به نیازها و اولویت هاي آموزشی و پژوهشی منطقه تاکید شد.

همچنین در ادامه لزوم بارگذاری طرح دوره توسط اساتید تصریح شد و ارزشیابی اساتید که از مهم ترین حیطه های آموزش پزشکی در راستای محقق ساختن اهداف آموزشی است مورد بحث و بررسی قرار گرفت.