سومین جلسه کمیته خود ارزیابی دانشگاه برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۱۱:۱۳ | تعداد بازدید: 14

در  سومین جلسه کمیته خود ارزیابی دانشگاه که در روز سه شنبه ساعت 9 الی 12 صبح مورخ 1401/04/14در سالن ابن سینا واقع در معاونت آموزشی برگزار شد روسای کارگروهها و یا نمایندگان معرفی شده توسط روسای کارگروه به گزارش اجمالی 30% از استانداردهای  هر حوزه پرداختند . استانداردهای  حوزه هیات علمی   با گزارش  سرکار خانم عباسپور،  حوزه آموزش دانشجو با گزارش  جناب آقای دکتر قریانی،  حوزه پژوهش ، فناوری و نوآوری با گزارش  جناب آقای دکتر احمدی ،  حوزه رسالت و اهداف- مدیریت و رهبری  با گزارش  جناب آقای دکتر بذر افشان و حوزه منابع و امکانات –کیفیت  و تعالی سازمانی  با گزارش  نماینده رئیس کار گروه  جناب آقای مهندس خلوصی  ارائه گردید و   در حین بررسی و معرفی  هر استاندارد اعضای محترم نقطه نظرات خود را جهت رفع نقاط ضعف مطرح نمودند .