اعتبار بخشی حوزه هیأت علمی توسط کمیته خودارزیابی دانشگاه انجام شد.

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۳:۵۶ | تعداد بازدید: 7

ششمین جلسه کمیته خود ارزیابی دانشگاه در محل سالن همایش های ابن سینا برگزار گردید. در این جلسه مستندات حوزه هیات علمی هم بصورت الکترونیکی و هم به صورت فیزیکی توسط کمیته ارزیابی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.