مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۳:۴۷| تعداد بازدید: 40


معرفی کمیته توانمند سازی و مشارکت آموزشی دانشجویان:

شرح وظایف:

فعالیت کمیته دانشجویی در چارچوب مرکز مطالعات دانشگاه است. این کمیته در راستاي رسالت کلی مراکز مطالعات دانشگاه و در چارچوب سیاست هـا و برنامـه هـاي مرکـز مطالعـات دانشـگاه در مـوارد زیـر فعالیـت می نماید:

1- آگاه سازي، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت هاي توسعه آموزشی

2- بسترسازي در جهت توانمندسازي دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی از طرق:

الف- برگزاري سمینارها، کارگاه ها و دوره هاي آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیاز دانشجویان

ب-ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل هاي دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی

پ -جلب حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه هاي آموزشی ملی و بین المللی مرتبط باآموزش علوم پزشکی

3- برقراري ارتباط، اطلاع رسانی و بسترسازي جهت تعامل و تبادل تجـارب دانشـجویی در حـوزه آمـوزش علـوم پزشکی از طریق:

الف- جلسات درون و برون دانشگاهی

ب- همایش ها و جشنواره ها

پ-رسانه هاي مختلف اعم از نشریات، فضاي مجازي و...

4- مشارکت فعال در پیاده سازي بسـته هـاي تحـول و نـوآوري در آمـوزش علـوم پزشـکی وزارت در چـارچوب فعالیت هاي مرکز مطالعات دانشگاه از طریق:

الف- آشناسازي دانشجویان با بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی

ب- همکاري در پروژه هاي دانشگاه در جهت پیاده سازي بسته هاي تحول

پ- مشارکت درانجام مأموریت هاي ویژه پذیرفته شده توسط دانشگاه ها

ت -مشارکت در نقداقدامات ذیل بسته هاي تحول و به روزرسانی آنها

ث - مشارکت درارزیابی هاي کیفی، خودارزیابی وارزیابی هاي محوله

5- خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی هاي کمیته هاي دانشجویی

6- به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب سایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستندسازي و تهیـه آرشـیو فعالیت هاي کمیته دانشجویی

7- همکاري و مشارکت در فعالیت هاي مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه ریـزي درسـی اعـم از نیازسـنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی

8- همکاري و مشارکت در فعالیت هاي مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابی هاي فعالیت هـاي آموزشـی از طرق:

الف-  مشارکت در طراحی، اجرا و بازخورد ارز شیابی هاي برنامه، دوره اعضاي هیأت علمی،کارکنان و فرآیندهاي آموزشی

ب -  مشارکت در ارزشیابی سیاست ها و آیین نامه هاي آموزشی مرتبط با دانشجویان

9- همکاري و مشارکت در فعالیت هاي مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی هاي ایده هـاي نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش

10- بسترسازي براي آمـوزش دانشـجویان در جهـت مستندسـازي فراینـدهاي آموزشـی و تبـدیل ایـده بـه محصـول کاربردي

11- جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش ها و طرح هاي نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایشها و مجـامع ملـی و بین المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه

12- تألیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی براي دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه

این کمیته در راستای رسالت کلی و در چارچوب سیاست ها و برنامه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در موارد زیر فعالیت می‌نماید:

1) آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه آموزشی
2) بسترسازی در جهت توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی از طرق:
الف . برگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای دانشجویان
ب .ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل های دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی
پ .جلب حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه های آموزشی ملی و بین المللی مرتبط با آموزش علوم پزشکی
3) برقراری ارتباط، اطلاع رسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق:
الف. جلسات درون و برون دانشگاهی
ب . همایش ها و جشنواره ها
پ . رسانه های مختلف اعم از نشریات، فضای مجازی و...
4) مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی وزارت در چارچوب فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه از طریق:
الف . آشناسازی دانشجویان با بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
ب . همکاری در پروژه های دانشگاه در جهت پیاده سازی بسته های تحول
پ . مشارکت در انجام مأموریت های ویژه پذیرفته شده توسط دانشگاه ها
ت . مشارکت در نقد اقدامات ذیل بسته های تحول و به روزرسانی آنها
ث . مشارکت در ارزیابی های کیفی، خودارزیابی و ارزیابی های محوله
5) خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی های کمیته های دانشجویی
6) به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب سایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستندسازی و تهیه آرشیو فعالیت های کمیته دانشجویی
7) همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه ریزی درسی اعم از نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی
8) همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابی های فعالیت های آموزشی از طرق:
الف. مشارکت در طراحی، اجرا و بازخورد ارزشیابی های برنامه، دورهاعضای هیأت علمی، کارکنان و فرآیندهای آموزشی
ب . مشارکت در ارزشیابی سیاست ها و آیین نامه های آموزشی مرتبط با دانشجویان
9) همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی های ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش
10) بسترسازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستندسازی فرایندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردی
11) جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش ها و طرح های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایشها و مجامع ملی و بین المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه
12) تألیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه


شرایط عضویت:

این کمیته شامل دانشجویان فعال و علاقه مند به فعالیت در عرصه توسعه آموزش است که حائز شرایط زیر می‌باشند:
1-  علاقه مندی به فعالیت های توسعه آموزشی (سابقه همکاری با مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش یا همکاری در طرح های پژوهش در آموزش یا داشتن ایده های نو برای ارتقای آموزش و...).
2- احراز معدل حداقل 14 در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت وحفظ حداقل معدل برای تداوم عضویت
3- عدم سوء رفتار حرفه ای به تأیید معاونت آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجو