نام درس مدرس رشته تحصیلی ترم طرح درس
تکنولوژی اتاق عمل توراکس،قلب و عروق و مراقبت های آن آقای محبی اتاق عمل 14001 تکنولوژی اتاق عمل توراکس،قلب و عروق و مراقبت های آن-آقای محبی.pdf مشاهده
اصطلاحات پزشکی آقای محبی اتاق عمل 14001 اصطلاحات پزشکی-آقای محبی.pdf مشاهده
مهارتهای پرستاری وکار در اتاق عمل خانم نیری هوشبری 14001 مهارتهای پرستاری وکار در اتاق عمل-خانم نیری.pdf مشاهده
اقدامات جراحی، خدمات تشخیصی، درمانی و ملزومات مصرفی پزشکی خانم نیری فناوری اطلاعات سلامت 14001 قدامات جراحی، خدمات تشخیصی، درمانی و ملزومات مصرفی پزشکی-خانم نیری.pdf مشاهده
تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبتهای آن خانم نیری اتاق عمل 14001 تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبتهای آن.pdf مشاهده
تکنولوژی اتاق عمل گوش، حلق و بینی- فک و صورت خانم نیری اتاق عمل 14001 تکنولوژی اتاق عمل گوش، حلق و بینی- فک و صورت-خانم نیری_0.pdf مشاهده
پرستاری بزرگسالان سالمندان3 خانم نیری پرستاری 14001 پرستاری بزرگسالان سالمندان3- اتاق عمل-خانم نیری.pdf مشاهده
بیماریهای داخلی 2 خانم نیری اتاق عمل 14001 بیماریهای داخلی 2-خانم نیری.pdf مشاهده
کاراموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی (1) خانم رحمانیان مامایی 14001 کاراموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی (1)-خانم رحمانیان.pdf مشاهده
کاراموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی خانم رحمانیان مامایی 14001 کاراموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی -خانم رحمانیان.pdf مشاهده
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد خانم رحمانیان پرستاری 14001 پرستاری بهداشت مادر و نوزاد-خانم رحمانیان .pdf مشاهده
اصول و فنون پرستاری و مامائی و روش کار در اتاق عمل و زایمان خانم رحمانیان مامایی 14001 اصول و فنون پرستاری و مامائی و روش کار در اتاق عمل و زایمان-خانم رحمانیان.pdf مشاهده
اصول تغذیه و تغذیه مادر و کودک خانم اربابی مامایی 14001 اصول تغذیه و تغذیه مادر و کودک-خانم اربابی.pdf مشاهده
اصول مدیریت پرستاری دکتر میش مست پرستاری 14001 اصول مدیریت پرستاری-دکتر میش مست.pdf مشاهده
روانشناسی فردی و اجتماعی دکتر قدرتی پرستاری 14001 روانشناسی فردی و اجتماعی-دکتر قدرتی.pdf مشاهده
بهداشت عمومی دکتر قدرتی فوریت پزشکی 14001 بهداشت عمومی-دکتر قدرتی.pdf مشاهده
بهداشت عمومی 2 دکتر قدرتی فوریت پزشکی 14001 بهداشت عمومی-دکتر قدرتی (2).pdf مشاهده
بهداشت در اتاق عمل دکتر قدرتی اتاق عمل 14001 بهداشت در اتاق عمل-دکتر قدرتی.pdf مشاهده
اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا دکتر قدرتی فوریت پزشکی 14001 اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا-دکتر قدرتی.pdf مشاهده
اصول خدمات بهداشت جامعه(بهداشت 1) آقای دکتر علیزاده مامایی 14001 اصول خدمات بهداشت جامعه(بهداشت 1)-آقای دکتر علیزاده.pdf مشاهده