دبیر کمیته توانمند سازی و مشارکت آموزشی دانشجویان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تعیین و معرفی شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۰:۴۰ | تعداد بازدید: 35

دکتر هاشم حشمتی رئیس گروه مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با صدور حکمی عطیه فرخنده پیام را به سمت دبیر کمیته توانمند سازی و مشارکت آموزشی دانشجویان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه تعیین و معرفی نمود .

 

در متن این ابلاغیه آمده است:

سرکار خانم عطیه فرخنده پیام

دانشجوی محترم رشته بهداشت عمومی

با سلام و احترام

 

 

با عنایت به شایستگی سرکار عالی و احراز شرایط موجود در آیین نامه مربوطه ، به موجب این ابلاغ به مدت یکسال به عنوان دبیر کمیته توانمند سازی و مشارکت آموزشی دانشجویان مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه منصوب می گردید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری و هماهنگی دقیق با مسئول محترم کمیته توانمند سازی و مشارکت آموزشی دانشجویان در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید .