مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اعضاء واحد ارزشیابی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۰:۱۴| تعداد بازدید: 79

1

جناب آقای دکتر حشمتی

عضو هیئت علمی

2

جناب آقای دکتر علیزاده

عضو هیئت علمی

3

سرکار خانم عباسپور

عضو هیئت علمی

4

سرکارخانم دکتر شماعیان رضوی

عضو هیئت علمی

5

جناب آقای دکتر محمدی پور

عضو هیئت علمی

6

جناب آقای کمالی

دبیر کمیته ارزشیابی

7

سرکار خانم قلیچی

کارشناس کمیته ارزشیابی