مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی واحد طرح های توسعه ای

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۲:۱۰| تعداد بازدید: 7

هرگونه ابداع در حوزه آموزش كه منجر به ايجاد تغيير در جهت ارتقاء و بهبود كيفيت وضعيت موجود يا طراحي و توليد دستاوردها و روش هاي جديد آموزشي شود را شامل مي شود. طرح هاي توسعه اي شقوق مختلف آموزش مانند برنامه ريزي درسي، ارزشيابي و ارزيابي، روش هاي تدريس، منتورينگ، دوره هاي توانمندسازي، مشاوره، بازي و شبيه سازي در آموزش، آموزش مجازي و آموزش به بيمار و .... را در بر مي گيرد.