مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

لینک دریافت گواهی شرکت در کارگاه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۰:۵۰| تعداد بازدید: 140

کارگاه در حال برگزاری: نقد و داوری مقالات

دریافت گواهی منوط به حضور کامل در وبینار یا کارگاه می باشد.

لینک دریافت گواهی  نقد و داوری مقالات:

https://drive.google.com/drive/folders/1bct5F2MscyuKYUpfxoqpUMnvcK2WVS-f?usp=sharing

 

آقای جمعه پور

۰۵۱۵۲۲۲۶۱۱۴ داخلی 233