نام درس مدرس رشته تحصیلی ترم طرح درس
مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه (ccu) آقای محمد نمازی نیا پرستاری 14022 مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه (ccu) مشاهده
کارآموزی بخش مراقبت های ویژه قلب (ccu) آقای محمد نمازی نیا پرستاری 14022 کارآموزی بخش مراقبت های ویژه قلب (ccu) مشاهده
کارآموزی جراحی ترم 6 آقای محمدرضا عسکری پرستاری 14022 کارآموزی جراحی ترم 6 مشاهده
کارآموزی پرستاری بزرگسالان آقای محمدرضا عسکری پرستاری 14022 کارآموزی پرستاری بزرگسالان مشاهده
کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری آقای محمدرضا عسکری پرستاری 14022 کارآموزی اصول و مهارت های پرستاری ترم 2 مشاهده
بررسی وضعیت سلامت آقای محمدرضا عسکری پرستاری 14022 بررسی وضعیت سلامت مشاهده
روانشناسی فردی و اجتماعی دکتر عباس قدرتی پرستاری 14022 روانشناسی فردی و اجتماعی مشاهده
پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد دکتر محدثه عادلی پرستاری 14022 پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد مشاهده
طرح دوره بزرگسالان سالمندان 3 - چشم و گوش خانم سمیه نیری پرستاری 14022 طرح دوره بزرگسالان سالمندان 3 - چشم و گوش مشاهده
پرستاری بزرگسالان سالمندان 3 - روش کار در اتاق عمل خانم سمیه نیری پرستاری 14022 پرستاری بزرگسالان سالمندان 3 - روش کار در اتاق عمل مشاهده
طرح دوره کبد، غدد و دیابت (پرستاری بزرگسالان سالمندان 3) خانم مهلا رجب زاده پرستاری 14022 طرح دوره کبد، غدد و دیابت (پرستاری بزرگسالان سالمندان 3) مشاهده
کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 1 خانم مهلا رجب زاده پرستاری 14022 کارآموزی پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 1 مشاهده
کارآموزی ارتوپدی پرستاری بزرگسالان /سالمندان خانم مهلا رجب زاده پرستاری 14022 کارآموزی ارتوپدی پرستاری بزرگسالان /سالمندان مشاهده
پرﺳﺘﺎري ﺑﺰرگسالان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان1 (ارتوپدی) خانم مهلا رجب زاده پرستاری 14022 پرﺳﺘﺎري ﺑﺰرگسالان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان1 (ارتوپدی) مشاهده
اصول مدیریت پرستاری دکتر محمدرضا میش مست پرستاری 14022 اصول مدیریت پرستاری مشاهده
پرستاری مراقبت ویژه (icu) خانم طاهره سربوزی حسین آبادی پرستاری 14021 طرح درس پرستاری مراقبت ویژه (icu) - خانم طاهره سربوزی حسین آبادی مشاهده
زبان انگلیسی عمومی دکتر جعفر مسافر پرستاری 14021 طرح دوره زبان انگلیسی عمومی - دکتر مسافر مشاهده
آمار حیاتی مقدماتی دکتر رسول علیمی پرستاری 14021 طرح دوره آمار حیاتی مقدماتی - دکتر علیمی مشاهده
پرستاری بهداشت مادر و نوزاد دکتر اعظم کمالی پرستاری 14021 طرح دوره پرستاری بهداشت مادر و نوزاد - خانم دکتر کمالی مشاهده
آزمایشگاه بیوشیمی دکتر محمدعلی فهمیده کار پرستاری 14021 طرح درس آزمایشگاه بیوشیمی - دکتر فهمیده کار مشاهده