نام درس مدرس رشته تحصیلی ترم طرح درس
ایمونولوژی دکتر محسن قریانی پرستاری ایمونولوژی مشاهده
ایمونولوژی (عملی) دکتر محسن قریانی پرستاری پرستاری-ایمونولوژی (عملی)-دکتر قریانی.pdf مشاهده
ژنتیک دکتر وحید خلقی اسگوئی پرستاری طرح دوره ژنتیک-پرستاری.pdf مشاهده
پرستاری بزرگسالان/ سالمندان 3(پرستاری بیماری های مغز و اعصاب) دکتر محمد اقبالی پرستاری 14002 course plan nursing neurology.pdf مشاهده
مراقبت های ویزه تروما دکتر محمد اقبالی پرستاری 14002 طرح درس بالینی مراقبت های ویژه.pdf مشاهده
خون شناسی خانم حسین آبادی پرستاری 14002 طرح درس خون شناسی پرستاری.pdf مشاهده
پرستاری بزرگسالان/سالمندان 1 (آب و الکترولیت) خانم حسین آبادی پرستاری 14002 طرح درس آب و الکترولیت.pdf مشاهده
پرستاری مراقبت ویژه (icu) خانم حسین آبادی پرستاری 14002 طرح درس icu.pdf مشاهده
پرستاری سالمندان1/گوارش پرستاری 14002 گوارش_0.pdf مشاهده
پرستاری سالمندان2/تنفس و سیستم ژنیتال خانم عباسپور پرستاری 14002 طرح دوره تنفس و سیستم ژنیتال_0.pdf مشاهده
کارآموزی عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری پرستاری 14002 کارآموزی مدیریت پرستاری.pdf مشاهده
کارآموزی پرستاری کودک سالم و پرستاری بیماری های کودکان پرستاری 14002 کارآموزی کودک سالم و کودک بیمار.pdf مشاهده
کارآموزی فارماکولوژِی بالینی پرستاری 14002 کارآموزی فارماکولوژی بالینی.pdf مشاهده
درس کارآموزی در عرصه پرستاری سلامت جامعه، فرد و خانواده، محیط پرستاری 14002 کارآموزی عرصه سلامت جامعه.pdf مشاهده
کارورزی عرصه پرستاری مراقبت در منزل پرستاری 14002 کارآموزی پرستاری مراقبت در منزل.pdf مشاهده
کارآموزی پرستاری سلامت جامعه، فرد و خانواده، محیط پرستاری 14002 کارآموزی پرستاری سلامت جامعه.pdf مشاهده
کارآموزی در بخش دیالیز پرستاری 14002 کارآموزی پرستاری دیالیز.pdf مشاهده
کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع ایران پرستاری 14002 کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع.pdf مشاهده
کارآموزی در بخش مراقبت های ویژه(CCU) پرستاری 14002 کارآموزی پرستاری در سی سی یو.pdf مشاهده
کارآموزی در بخش مراقبت های ویژه(ICU) پرستاری 14002 کارآموزی پرستاری در آی سی یو.pdf مشاهده