نام درس مدرس رشته تحصیلی ترم طرح درس
ایمنی شناسی دکتر شیخ الطایفه مامایی ایمنی شناسی مشاهده
آزمایشگاه ایمنی شناسی دکتر محسن قریانی مامایی آزمایشگاه ایمنی شناسی مشاهده
ژنتیک دکتر وحید خلقی اسگوئی مامایی طرح درس ژنتیک- مامایی.pdf مشاهده
مدیریت و کاربرد آن در مامایی خانم کیانی مامایی 14002 طرح درس بالینی مدیریت_0.pdf مشاهده
بارداری و زایمان 2 خانم کیانی مامایی 14002 بارداری و در 1400زایمان2_0.pdf مشاهده
زبان تخصصی انگلیسی خانم ایرانی مامایی 14002 طرح دوره زبان تخصصی.pdf مشاهده
حقوق و پزشکی قانونی در مامایی خانم ایرانی مامایی 14002 طرح دوره حقوق و پزشکی قانونی در مامایی.pdf مشاهده
تاریخ، اخلاق، قوانین و حقوق در مامایی خانم دکتر ایرانی مامایی 14002 طرح دوره تاریخ،اخلاق،قوانین و حقوق در مامایی.pdf مشاهده
فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی خانم نیری مامایی 14002 طرح دوره فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی.pdf مشاهده
کارآموزی زایمان طبیعی و غیرطبیعی 2 خانم رحمانیان مامایی 14002 طرح دوره بالینی کاراموزی عرصه زایشگاه.pdf مشاهده
کارآموزی زایمان طبیعی و غیرطبیعی 2 خانم رحمانیان مامایی 14002 طرح دوره بالینی کاراموزی زایشگاه.pdf مشاهده
کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی خانم رحمانیان مامایی 14002 طرح دوره بالینی کاراموزی پره ناتال.pdf مشاهده
کارآموزی در عرصه بهداشت باروری، مادر و کودک و تنظیم خانواده خانم رحمانیان مامایی 14002 طرح دوره بالینی کاراموزی بهداشت -.pdf مشاهده
بارداری و زایمان 4 طرح دوره بارداری 4 - رحمانیان مامایی 14002 طرح دوره بارداری 4 - رحمانیان.pdf مشاهده
سنوگرافی در مامایی خانم حسینی حاجی مامایی 14002 طرح دوره سونولوژی در مامایی.pdf مشاهده
بارداری و زایمان طبیعی و غیرطبیعی 1 خانم حسینی حاجی مامایی 14002 طرح دوره بالینی زایمان طبیعی و غیرطبیعی.pdf مشاهده
اختلالات عملکرد جنسی خانم حسینی حاجی مامایی 14002 طرح دوره اختلالات عملکرد جنسی.pdf مشاهده
کاراموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی (1) خانم رحمانیان مامایی 14001 کاراموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی (1)-خانم رحمانیان.pdf مشاهده
کاراموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی خانم رحمانیان مامایی 14001 کاراموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی -خانم رحمانیان.pdf مشاهده
اصول و فنون پرستاری و مامائی و روش کار در اتاق عمل و زایمان خانم رحمانیان مامایی 14001 اصول و فنون پرستاری و مامائی و روش کار در اتاق عمل و زایمان-خانم رحمانیان.pdf مشاهده