نام درس مدرس رشته تحصیلی ترم طرح درس
اورژانس های رفتاری دکتر عباس قدرتی فوریت پزشکی 14022 اورژانس های رفتاری مشاهده
تئوری تروما پیشرفته خانم طاهره سربوزی حسین آبادی فوریت پزشکی 14021 طرح درس تئوری تروما پیشرفته - خانم طاهره سربوزی حسین آبادی مشاهده
عملی تروماپیشرفته خانم طاهره سربوزی حسین آبادی فوریت پزشکی 14021 طرح درس عملی تروماپیشرفته - خانم طاهره سربوزی حسین آبادی مشاهده
کلیات داروشناسی دکتر سمانه کاخکی فوریت پزشکی 14021 طرح دوره کلیات داروشناسی کاردانی فوریت پزشکی - دکتر کاخکی مشاهده
مدیریت استرس و مهارتهای ارتباطی دکتر عباس قدرتی فوریت پزشکی 14021 طرح درس مدیریت استرس و مهارتهای ارتباطی - دکتر قدرتی مشاهده
کارآموزی CPR تکمیلی دکتر حجت شفائی فوریت پزشکی نیمسال اول 1401 کارآموزی CPR تکمیلی/ کارشناسی فوریت های پزشکی مشاهده
کارآموزی مدیریت راه هوایی و CPR دکتر حجت شفائی فوریت پزشکی نیمسال اول 1401 کارآموزی مدیریت راه هوایی و CPR کارشناسی فوریت های پزشکی مشاهده
کارآموزی احیای قلبی و ریوی دکتر حجت شفائی فوریت پزشکی نیمسال اول 1401 کارآموزی احیای قلبی و ریوی/ کاردانی فوریت های پزشکی مشاهده
زبان تخصصی دکتر حجت شفائی فوریت پزشکی نیمسال اول 1401 زبان تخصصی کارشناسی فوریت های پزشکی مشاهده
تریاژ دکتر حجت شفائی فوریت پزشکی نیمسال اول 1401 تریاژ/ کارشناسی فوریت های پزشکی مشاهده
تروما پیشرفته دکتر حجت شفائی فوریت پزشکی نیمسال اول 1401 تروما پیشرفته/ کارشناسی فوریت پزشکی مشاهده
احیای قلبی-ریوی (پیشرفته) دکتر حجت شفائی فوریت پزشکی اول 1401 احیای قلبی-ریوی (پیشرفته) کارشناسی فوریت پزشکی مشاهده
کلیات داروشناسی دکتر سمانه کاخکی فوریت پزشکی نیمسال دوم ۱۴۰۱ کلیات داروشناسی کارشناسی فوریت مشاهده
کلیات داروشناسی دکتر سمانه کاخکی فوریت پزشکی نیمسال دوم ۱۴۰۱ کلیات داروشناسی مشاهده
بهداشت عمومی مقطع کارشناسی ناپیوسته دکتر عباس قدرتی فوریت پزشکی 14011 بهداشت عمومی مقطع کارشناسی ناپیوسته مشاهده
زبان تخصصی مقطع کاردانی دکتر مروارید ایرانی فوریت پزشکی 14011 زبان تخصصی مقطع کاردانی مشاهده
بهداشت عمومی مقطع کاردانی دکتر عباس قدرتی فوریت پزشکی 14011 بهداشت عمومی مشاهده
تروما2 خانم حسین آبادی فوریت پزشکی 14002 طرح درس تئوری تروما 2.pdf مشاهده
شناخت بیماری ها خانم عباسپور فوریت پزشکی 14002 شناخت بیماری_0.pdf مشاهده
نشانه شناسی و معاینات بدنی دکتر شفائی فوریت پزشکی 14002 طرح دوره نشانه شناسی و معاینات بدنی.pdf مشاهده