نام درس مدرس رشته تحصیلی ترم طرح درس
تروما2 خانم حسین آبادی فوریت پزشکی 14002 طرح درس تئوری تروما 2.pdf مشاهده
شناخت بیماری ها خانم عباسپور فوریت پزشکی 14002 شناخت بیماری_0.pdf مشاهده
نشانه شناسی و معاینات بدنی دکتر شفائی فوریت پزشکی 14002 طرح دوره نشانه شناسی و معاینات بدنی.pdf مشاهده
مدیریت سلامت در بحران دکتر شفائی فوریت پزشکی 14002 طرح دوره مدیریت سلامت در بحران.pdf مشاهده
فوریت پزشکی در گروه های خاص دکتر شفائی فوریت پزشکی 14002 طرح دوره فوریت های پزشکی در گروه های خاص.pdf مشاهده
فوریت های پزشکی در شرایط خاص دکتر شفائی فوریت پزشکی 14002 طرح دوره فوریت های پزشکی در شرایط خاص.pdf مشاهده
زبان تخصصی دکتر شفائی فوریت پزشکی 14002 طرح دوره زبان تخصصی_0.pdf مشاهده
مراقبت در جابه جایی و انتقال بیمار دکتر شفائی فوریت پزشکی 14002 طرح دوره جابجایی و انتقال بیمار.pdf مشاهده
پدافند غیر عامل دکتر شفائی فوریت پزشکی 14002 طرح دوره پدافند غیر عامل.pdf مشاهده
اورژانس هاس محیطی دکتر شفائی فوریت پزشکی 14002 طرح دوره اورژانس های محیطی.pdf مشاهده
بهداشت عمومی دکتر قدرتی فوریت پزشکی 14001 بهداشت عمومی-دکتر قدرتی.pdf مشاهده
بهداشت عمومی 2 دکتر قدرتی فوریت پزشکی 14001 بهداشت عمومی-دکتر قدرتی (2).pdf مشاهده
اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا دکتر قدرتی فوریت پزشکی 14001 اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا-دکتر قدرتی.pdf مشاهده
پدافند غیرعامل دکتر پورصادقیان فوریت پزشکی 992 فوریت پزشکی-پدافند غیرعامل-دکتر پورصادقیان-992.pdf مشاهده
مدیریت سلامت در بحران دکتر پورصادقیان فوریت پزشکی 992 فوریت پزشکی-مدیریت سلامت در بحران-دکتر پورصادقیان-992.pdf مشاهده
فیزیولوژی (مقطع کاردانی) دکتر معصومه غلامی فوریت پزشکی 992 فوریت های پزشکی کاردانی .pdf مشاهده
آناتومی (کاردانی) دکتر الناز خرداد فوریت پزشکی 992 طرح درس آناتومی فوریت پزشکی کاردانی.pdf مشاهده
آناتومی (کارشناسی) دکتر الناز خرداد فوریت پزشکی 992 طرح درس آناتومی فوریت کارشناسی.pdf مشاهده
آناتومی (عملی - کارشناسی ناپیوسته) دکتر الناز خرداد فوریت پزشکی 992 طرح درس عملی فوریت کارشناسی ناپیوسته آناتومی.pdf مشاهده
فیزیولوژی (عملی - کاردانی) دکتر معصومه غلامی فوریت پزشکی 992 فوریت کاردانی عملی - Copy.pdf مشاهده