نام درس مدرس رشته تحصیلی ترم طرح درس
اصول مدیریت خدمات بهداشتی دکتر فاطمه پورحاجی بهداشت محیط 14022 اصول مدیریت خدمات بهداشتی- مهندسی بهداشت محیط- دکتر فاطمه پورحاجی مشاهده
شیمی عمومی مهندس مریم برهانی بهداشت محیط 14021 شیمی عمومی- کارشناسی پیوسته بهداشت محیط- مهندس مریم برهانی مشاهده
مدیریت کیفیت آب دکتر ادریس بذرافشان بهداشت محیط 14021 مدیریت کیفیت آب- کارشناسی پیوسته محیط- دکتر ادریس بذرافشان.pdf مشاهده
زبان تخصصی دکتر ادریس بذرافشان بهداشت محیط 14021 زبان تخصصی- کارشناسی ناپیوسته محیط- دکتر ادریس بذرافشان.pdf مشاهده
زبان تخصصی دکتر ادریس بذرافشان بهداشت محیط 14021 زبان تخصصی- کارشناسی پیوسته محیط- دکتر ادریس بذرافشان.pdf مشاهده
آلودگی هوا دکتر ادریس بذرافشان بهداشت محیط 14021 آلودگی هوا- کارشناسی ناپیوسته محیط- دکتر بذرافشان.pdf مشاهده
ایمنی آب برای سامانه های تامین آب آشامیدنی دکتر ادریس بذرافشان بهداشت محیط 14021 ایمنی آب برای سامانه های تامین آب آشامیدنی- کارشناسی پیوسته محیط- دکتر ادریس بذرافشان.pdf مشاهده
ایمنی آب برای سامانه های تامین آب آشامیدنی دکتر ادریس بذرافشان بهداشت محیط 14021 ایمنی آب برای سامانه های تامین آب آشامیدنی- کارشناسی ناپیوسته محیط- دکتر ادریس بذرافشان مشاهده
آمار زیستی دکتر رسول علیمی بهداشت محیط 14021 آمار زیستی- کارشناسی پیوسته محیط- دکتر رسول علیمی.pdf مشاهده
آمار زیستی2 دکتر رسول علیمی بهداشت محیط 14021 آمار زیستی2- کارشناسی ناپیوسته محیط- دکتر رسول علیمی.pdf مشاهده
کلیات پسماند دکتر عبدالمجید قلیزاده بهداشت محیط 14021 کلیات پسماند- کارشناسی پیوسته محیط- دکتر عبدالمجید قلیزاده.pdf مشاهده
کارگاه تاسیسات شهری دکتر عبدالمجید قلیزاده بهداشت محیط 14021 کارگاه تاسیسات شهری- بهداشت محیط- دکتر عبدالمجید قلیزاده.pdf مشاهده
تصفیه فاضلاب دکتر عبدالمجید قلیزاده بهداشت محیط 14021 تصفیه فاضلاب- بهداشت محیط- دکتر عبدالمجید قلیزاده مشاهده
انتقال و توزیع آب دکتر عبدالمجید قلیزاده بهداشت محیط 14021 انتقال و توزیع آب- بهداشت محیط- دکتر عبدالمجید قلیزاده.pdf مشاهده
میکروبیولوژی محیط (عملی) دکتر مریم فروغی بهداشت محیط 14021 میکروبیولوژی محیط (عملی)- کارشناسی پیوسته محیط- دکتر مریم فروغی.pdf مشاهده
میکروبیولوژی محیط (تئوری) دکتر مریم فروغی بهداشت محیط 14021 میکروبیولوژی محیط (تئوری)- کارشناسی پیوسته محیط- دکتر مریم فروغی.pdf مشاهده
کاربرد گندزداها و پاک کننده ها در بهداشت محیط(تئوری) دکتر مریم فروغی بهداشت محیط 14021 کاربرد گندزداها و پاک کننده ها در بهداشت محیط(تئوری)- کارشناسی پیوسته محیط- دکتر مریم فروغی.pdf مشاهده
کاربرد گندزداها و پاک کننده ها در بهداشت محیط (عملی) دکتر مریم فروغی بهداشت محیط 14021 کاربرد گندزداها و پاک کننده ها در بهداشت محیط (عملی)- کارشناسی پیوسته محیط- دکتر مریم فروغی.pdf مشاهده
فرایندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط دکتر مریم فروغی بهداشت محیط 14021 فرایندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط- کارشناسی ناپیوسته محیط- دکتر مریم فروغی.pdf مشاهده
بیوتکنولوژی در بهداشت محیط دکتر مریم فروغی بهداشت محیط 14021 بیوتکنولوزی در بهداشت محیط- کارشناسی ناپیوسته محیط- دکتر مریم فروغی.pdf مشاهده