نام درس مدرس رشته تحصیلی ترم طرح درس
اصول تغذیه دکتر پهلوانی بهداشت عمومی 14002 اصول تغذیه- بهداشت عمومی- دکتر پهلوانی.pdf مشاهده
تغذیه کاربردی دکتر پهلوانی بهداشت عمومی 14002 تغذیه کاربردی- بهداشت عمومی- دکتر پهلوانی.pdf مشاهده
آمار حیاتی 2 خانم دکتر عبدالهی بهداشت عمومی 14002 آمار حیاتی 2- بهداشت عمومی- خانم دکتر عبدالهی.pdf مشاهده
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر دکتر علیزاده بهداشت عمومی 14002 برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر- بهداشت عمومی- دکتر علیزاده.pdf مشاهده
اصول مدیریت در خدمات بهداشتی دکتر حشمتی بهداشت عمومی 14002 اصول مدیریت در خدمات بهداشتی- بهداشت عمومی- دکتر حشمتی.pdf مشاهده
اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل دکتر حشمتی بهداشت عمومی 14002 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل- بهداشت عمومی- دکتر حشمتی.pdf مشاهده
بهداشت دهان و دندان خانم دکتر پورحاجی بهداشت عمومی 14002 بهداشت دهان و دندان- بهداشت عمومی- خانم دکتر پورحاجی.pdf مشاهده
بهداشت مادر و کودک خانم دکتر پورحاجی بهداشت عمومی 14002 بهداشت مادر و کودک- بهداشت عمومی- خانم دکتر پورحاجی.pdf مشاهده
اقتصاد بهداشت آقای معلم بهداشت عمومی 14002 اقتصاد بهداشت- بهداشت عمومی-آقای معلم.pdf مشاهده
بیوفیزیک دکتر صادقی بهداشت عمومی 14002 بیوفیزیک- بهداشت عمومی.pdf مشاهده
بیماری های غیر واگیر خانم عطاریان بهداشت عمومی 14002 بیماری های غیر واگیر- بهداشت عمومی-خانم عطاریان.pdf مشاهده
بهداشت روان خانم زندی بهداشت عمومی 14002 بهداشت روان- بهداشت عمومی- خانم زندی.pdf مشاهده
مصون سازی فعال و انفعالی دکتر علیزاده بهداشت عمومی 14002 مصون سازی فعال و انفعالی-بهداشت عمومی- دکتر علیزادهpdf مشاهده
تکنولوژی آموزشی دکتر علیزاده بهداشت عمومی 14002 تکنولوژی آموزشی- بهداشت عمومی- دکتر علیزاده.pdf مشاهده
کلیات پزشکی و بهداشت (بخش پزشکی) دکترسیدرضاخطیبی بهداشت عمومی 14002 کلیات پزشکی و بهداشت )بخش پزشکی- بهداشت عمومی.pdf مشاهده
پاتولوژی جغرافیایی ایران دکترسیدرضاخطیبی بهداشت عمومی 14002 پاتولوژی جغرافیایی ایران- بهداشت عمومی- دکتر خطیبی.pdf مشاهده
اصول و کلیات اپیدمیولوژی دکترسیدرضاخطیبی بهداشت عمومی 14002 اصول و کلیات اپیدمیولوژی- بهداشت عمومی- دکتر خطیبی.pdf مشاهده
اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران دکترسیدرضاخطیبی بهداشت عمومی 14002 اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران- بهداشت عمومی- دکتر خطیبی.pdf مشاهده
بهداشت دانش آموزان و مدارس دکتر حشمتی بهداشت عمومی 14002 بهداشت دانش آموزان و مدارس- دکتر حشمتی- بهداشت عمومی.pdf مشاهده
بیوشیمی دکتر ایل بیگی بهداشت عمومی 14002 بیوشیمی- بهداشت عمومی- دکتر ایل بیگی.pdf مشاهده