نام درس مدرس رشته تحصیلی ترم طرح درس
تکنولوژی آموزشی دکتر هادی علیزاده بهداشت عمومی 14022 تکنولوژی آموزشی- بهداشت عمومی- دکتر هادی علیزاده_0.pdf مشاهده
برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر دکتر هادی علیزاده بهداشت عمومی 14022 برنامه ملی مبارزه با بیماریهای واگیر- بهداشت عمومی- دکتر هادی علیزاده_0.pdf مشاهده
کلیات پزشکی و بهداشت دکتر هادی علیزاده بهداشت عمومی 14022 کلیات پزشکی و بهداشت- بهداشت عمومی- دکتر هادی علیزاده.pdf مشاهده
مصون سازی دکتر هادی علیزاده بهداشت عمومی 14022 مصون سازی- بهداشت عمومی- دکتر هادی علیزاده.pdf مشاهده
آمار حیاتی 2 دکتر رسول علیمی بهداشت عمومی 14022 آمار حیاتی2- بهداشت عمومی- دکتر رسول علیمی.pdf مشاهده
تغذیه کاربردی دکتر ناصح پهلوانی بهداشت عمومی 14022 تغذیه کاربردی- بهداشت عمومی- دکتر ناصح پهلوانی.pdf مشاهده
اصول تغذیه دکتر ناصح پهلوانی بهداشت عمومی 14022 اصول تغذیه-بهداشت عمومی- دکتر ناصح پهلوانی.pdf مشاهده
بهداشت دهان و دندان دکتر فاطمه پورحاجی بهداشت عمومی 14022 بهداشت دهان و دندان- بهداشت عمومی- دکتر فاطمه پورحاجی مشاهده
برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیرواگیر و اپیدمیولوژی آن ها دکتر فاطمه پورحاجی بهداشت عمومی 14022 برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیرواگیر و اپیدمیولوژی آن ها- بهداشت عمومی- دکتر فاطمه پورحاجی مشاهده
بهداشت مادر و کودک دکتر فاطمه پورحاجی بهداشت عمومی 14022 بهداشت مادر و کودک- بهداشت عمومی- دکتر فاطمه پورحاجی مشاهده
بهداشت روانی و اعتیاد دکتر فاطمه پورحاجی بهداشت عمومی 14022 بهداشت روانی و اعتیاد- بهداشت عمومی- دکتر فاطمه پورحاجی مشاهده
روانشناسی و بهداشت روان دکتر فاطمه پورحاجی بهداشت عمومی 14022 روانشناسی و بهداشت روان- بهداشت عمومی- دکتر فاطمه پورحاجی مشاهده
اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران دکترسیدرضاخطیبی بهداشت عمومی 14022 اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران- بهداشت عمومی- دکتر سیدرضا خطیبی مشاهده
مبانی اپیدمیولوژی دکتر محمد قربانی بهداشت عمومی 14022 مبانی اپیدمیولوژی- بهداشت عمومی- دکتر محمد قربانی مشاهده
بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیکی دکتر مریم اعتباری بهداشت عمومی 14021 بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیکی- بهداشت عمومی- دکتر مریم اعتباری مشاهده
نوجوان و مدارس خانم مریم یوسفیان بهداشت عمومی 14021 نوجوان و مدارس-بهداشت عمومی- خانم یوسفیان.pdf مشاهده
بهداشت محیط دکتر ادریس بذرافشان بهداشت عمومی 1402 بهداشت محیط1 -گروه بهداشت عمومی- دکتر ادریس بذرافشان.pdf مشاهده
بیوشیمی دکتر داود ایل بیگی بهداشت عمومی 14021 بیوشیمی- بهداشت عمومی- دکتر داود ایل بیگی.pdf مشاهده
کارآموزی در عرصه 1 (بیماری های غیر واگیر) خانم فهیمه عطاریان بهداشت عمومی 14021 کارآموزی در عرصه 1 (بیماری های غیر واگیر)- بهداشت عمومی- خانم فهیمه عطاریان.pdf مشاهده
کارآموزی در عرصه (فعالیت های خانه بهداشت) خانم فهیمه عطاریان بهداشت عمومی 14021 کارآموزی در عرصه (فعایت های خانه بهداشت)- بهداشت عمومی- خانم فهیمه عطاریان مشاهده