نام درس مدرس رشته تحصیلی ترم طرح درس
ایمونولوژی دکتر محسن قریانی اتاق عمل اتاق عمل-ایمونولوژی (نظری)-دکتر قریانی.pdf مشاهده
آزمایشگاه ایمونولوژی دکتر محسن قریانی اتاق عمل اتاق عمل-آزمایشگاه ایمونولوژی (عملی)-دکتر قریانی.pdf مشاهده
مدیریت در اتاق عمل دکتر میش مست اتاق عمل 14002 طرح دوره اتاق عمل.pdf مشاهده
تکنولوژی اتاق عمل زنان و مراقبت های آن خانم نیری اتاق عمل 14002 طرح دوره تکنولوژی جراحی زنان.pdf مشاهده
اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی خانم نیری اتاق عمل 14002 طرح دوره PACU .نیری.pdf مشاهده
تکنولوژی جراحی اطفال و نوزادان خانم نیری - آقای بزرگوار اتاق عمل 14002 تکنولوژی جراحی اطفال و نوزادان.pdf مشاهده
اصول و فنون عملکرد فرد سیرکولر و اسکراب خانم نیری اتاق عمل 14002 طرح دوره تئوری اصول و فنون سیرکولر نیری.pdf مشاهده
بیماری های داخلی 1 و مراقبت ها خانم نیری اتاق عمل 14002 طرح دوره بیماری های داخلی 1 نیری.pdf مشاهده
اصول و فنون عملکرد فرد سیار و اسکراب آقای محبی اتاق عمل 14002 طرح دوره نظری اصول فنون فرد اسکراب سیار(محبی).pdf مشاهده
اصول و فنون عملکرد فرد سیرکول و اسکراب آقای محبی اتاق عمل 14002 طرح دوره عملی اصول و فنون سیرکولر(محبی).pdf مشاهده
آشنایی با کلیات تصاویر رادیولوژی رایج در اتاق عمل آقای محبی اتاق عمل 14002 طرح دوره درس تصاویر رادیولوژی در اتاق عمل(محبی).pdf مشاهده
اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی آقای محبی اتاق عمل 14002 طرح دوره اصول استریلیزاسیون و ضد عفونی(محبی).pdf مشاهده
کارآموزی تکنیک 1 آقای محبی اتاق عمل 14002 تکنیک1 ccp.pdf مشاهده
تکنیک 2 آقای محبی اتاق عمل 14002 تکنیک 2 ccp.pdf مشاهده
کارآموزی رفتار در اتاق عمل آقای محبی اتاق عمل 14002 طرح درس کارآموزی رفتار در اتاق عمل مشاهده
کارآموزی بخش استریل مرکزی آقای محبی اتاق عمل 14002 طرح درس کارآموزی بخش استریل مرکزی مشاهده
تکنولوژی گوارش و غدد خانم رئوفیان، آقای محبی اتاق عمل 14002 course plan(رئوفیان- محبی) گوارش و غدد.pdf مشاهده
تکنولوژی اتاق عمل توراکس،قلب و عروق و مراقبت های آن آقای محبی اتاق عمل 14001 تکنولوژی اتاق عمل توراکس،قلب و عروق و مراقبت های آن-آقای محبی.pdf مشاهده
اصطلاحات پزشکی آقای محبی اتاق عمل 14001 اصطلاحات پزشکی-آقای محبی.pdf مشاهده
تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبتهای آن خانم نیری اتاق عمل 14001 تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبتهای آن.pdf مشاهده