نام درس مدرس رشته تحصیلی ترم طرح درس
تکنولوژی جراحی اورولوژی آقای رضا توکل اتاق عمل 14022 تکنولوژی جراحی اورولوژی مشاهده
آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل آقای رضا توکل اتاق عمل 14022 آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل مشاهده
اصول اسکراب و سیار آقای رضا توکل اتاق عمل 14022 طرح دوره اصول اسکراب و سیار مشاهده
سیار و اسکراب آقای رضا محبی اتاق عمل 14022 سیار و اسکراب مشاهده
زبان تخصصی آقای رضا محبی اتاق عمل 14022 زبان تخصصی مشاهده
جراحی گوارش آقای رضا محبی اتاق عمل 14022 جراحی گوارش مشاهده
جراحی تروما آقای رضا محبی اتاق عمل 14022 جراحی تروما مشاهده
اصول استریل و ضد عفونی آقای رضا محبی اتاق عمل 14022 اصول استریل و ضد عفونی مشاهده
جراحی اطفال آقای رضا محبی اتاق عمل 14022 جراحی اطفال مشاهده
بهداشت روان دکتر عباس قدرتی اتاق عمل 14022 بهداشت روان مشاهده
تکنولوژی جراحی زنان دکتر حسنیه رئوفیان اتاق عمل 14022 تکنولوژی جراحی زنان مشاهده
آمار حیاتی مقدماتی دکتر رسول علیمی اتاق عمل 14021 طرح دوره آمار حیاتی مقدماتی - دکتر علیمی مشاهده
فوریت های پزشکی دکتر حسنیه رئوفیان اتاق عمل 14021 طرح درس فوریت های پزشکی - خانم دکتر رئوفیان مشاهده
تکنولوژی جراحی پوست و سوختگی دکتر حسنیه رئوفیان اتاق عمل 14021 طرح درس تکنولوژی جراحی پوست و سوختگی - خانم دکتر رئوفیان مشاهده
اخلاق حرفه ای دکتر حسنیه رئوفیان اتاق عمل 14021 طرح درس اخلاق حرفه ای - خانم دکتر رئوفیان مشاهده
تکنولوژی اتاق عمل ENT، فک و صورت، دهان و دندان و مراقبت های آن دکتر حسنیه رئوفیان اتاق عمل 14021 طرح دوره تکنولوژی اتاق عمل ENT، فک و صورت، دهان و دندان و مراقبت های آن - دکتر رئوفیان مشاهده
توراکس و مراقبت های آن خانم سمیه نیری اتاق عمل 14021 طرح دوره توراکس و مراقبت های آن - خانم نیری مشاهده
بیماری های داخلی 2 خانم سمیه نیری اتاق عمل 14021 طرح درس بیماری های داخلی 2 - خانم نیری مشاهده
تکنولوژی اتاق عمل قلب، توراکس و مراقبت های آن آقای رضا محبی اتاق عمل 14021 طرح دوره تکنولوژی اتاق عمل قلب، توراکس و مراقبت های آن - آقای محبی مشاهده
جراحی چشم آقای رضا توکل اتاق عمل 14021 طرح دوره جراحی چشم - آقای توکل مشاهده