مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

شرح وظایف واحد طرح های توسعه ای

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۴:۰۵| تعداد بازدید: 166

وظایف واحد طرح توسعه ای آموزش:

1 -تدوین، اجرا، پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی واحد متناسب با برنامه استراتژیک مرکز مطالعات

2 -ایجاد کمیته طرح های توسعه ای

3 -برگزاری جلسات منظم کمیته طرح های توسعه ای

4 -ارائه گزارش فعالیت ها و پیشرفت برنامه عملیاتی واحد به مدیر مرکز مطالعات

5 -برنامه ریزی جهت پیاده سازی فعالیت های بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش در حوزه

طرح های توسعه ای از طریق تعامل با مسئولان بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش

6 -دریافت، داوری، و تصویب طرحهای توسعهای در آموزش

7 -کمک به اعضای هیات علمی برای تهیه، تدوین و اجرای طرحهای توسعه ای به منظور ایجاد

تغییرات مثبت در شرایط و محیط آموزش واحد تابعه

8 -برگزاری کارگاه های نحوه آشنایی با تدوین و داوری طرحهای توسعه ای از طریق تعامل با واحد

توانمندسازی اساتید

9 -ترغیب اعضای هیأت علمی دانشگاه جهت انجام از طرحهای توسعه ای در آموزش

10 -ارائه مشاوره به اعضای هیات علمی در حوزه طرح های توسعه ای

11 -ارتقاء عملکرد مشاوران واحد با جذب و آموزش افراد علاقمند به ویژه مدیران دفاتر توسعه

دانشکده ها و بیمارستان ها

12 -تعامل با دانشگاه های کلان منطقه، جهت به اشتراک گذاری تجربیات و هم افزایی

13 -ارائه گزارش سالیانه از وضعیت سنجه های استانداردهای اعتبار بخشی واحد طرح های توسعه ای

14 -بروز رسانی اطلاعات واحد در وب سایت و درج اخبار واحد در وب سایت مرکز مطالعات

 

عملکرد واحد طرح های توسعه ای آموزش

تدوین برنامه استراتژیک طرح های توسعه ای آموزش مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

تدوین برنامه عملیاتی طرح های توسعه ای آموزش مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

تهیه فرم پيش نويس طرح توسعه اي آموزش

همکاری در تدوین آیین نامه مشارکت اعضای هیأت علمی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

تدوین راهنمای داوران طرح های توسعه ای آموزش

تدوین راهنمای تکمیل هزینه ای طرح های توسعه ای آموزش

تدوین روند رسیدگی به طرح های توسعه ای آموزش

محورهاي مورد توجه مركز مطالعات و توسعه آموزش عبارتند از:

·         تغيير و توسعه كوريكولوم­هاي آموزش پزشكي رشته­ هاي مختلف پايه و باليني مطابق با استانداردهاي آموزشي و شواهد علمي

·         پروژه هاي كوچك mini grant با استفاده از روش­هاي شناخته شده، به منظور ارتقاي كيفيت  تدريس و ارزشيابي در سطح بخشها يا گروه‌هاي آموزشي

·         برنامه ­هاي آموزشي نوين يا ابتكاري به منظور افزايش كيفيت آموزش و ارزشيابي در دانشگاه

·         تسهيل درجهت توسعه فن­ آوري آموزشي درسطح دانشگاه،گروه­هاي آموزشي، بخش­هاي باليني و طراحي و استفاده از روش­هاي نوين آموزش و ارزشيابي مبتني بر رايانه

·         طراحي، اجرا، مديريت و ارزشيابي هر برنامه پيشنهادي مرتبط با تحول و يا توسعه در آموزش پزشكي در مقاطع و رشته هاي مختلف پايه و باليني