مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اعضاء واحد آموزش اساتید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۰۹:۱۸| تعداد بازدید: 130

1

جناب آقای دکتر محقق

عضو هیئت علمی

2

سرکار خانم دکتر بخشی زاده

عضو هیئت علمی

3

جناب آقای دکتر ایل بیگی

عضو هیئت علمی

4

سرکار خانم دکتر فروغی

عضو هیئت علمی

5

سرکار خانم عباسپور

عضو هیئت علمی

6

سرکار خانم نیری

عضو هیئت علمی

7

دکتر محمدرضا رضائی منش

عضو هیئت علمی

8

جناب آقای دکتر حسینی روندی

دبیر واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی

9

جناب آقای جمعه پور

کارشناس واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی