مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی اعضای طرح های توسعه

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۱:۱۲| تعداد بازدید: 6

1

جناب آقای دکتر دلشاد

عضو هیئت علمی

2

جناب آقای دکتر قدرتی

عضو هیئت علمی

3

سرکار خانم دکتر پورحاجی

عضو هیئت علمی

4

سرکار خانم نیری

عضو هیئت علمی

5

جنای آقای مهندس زارعی

عضو هیئت علمی

8

جناب آقای دکتر قدرتی

دبیر کمیته ارزشیابی