مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

معرفی اعضاء

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۵:۱۶| تعداد بازدید: 206

 

شماره تماس

پست الکترونیکی

سمت

رتبه علمی

نام و نام خانوادگی

05152226011

bakhshizadehm1

@thums.ac.ir

مسئول واحد استعداد درخشان و المپیاد

استادیار

دکتر مریم بخشی زاده

05152226013

 

مسئول واحد آموزش پاسخگو

مربی

خانم ملیحه اسحاق زاده

05152226013

 

مسئول واحد مهارت های بالینی

مربی

خانم طاهره حسین آبادی

051522242038

 

مسئول واحد آموزش اساتید

مربی

خانم ملیحه اسحاق زاده

05152242038

sarmadim1

@thums.ac.ir

  مسئول واحد برنامه ریزی آموزشی

مربی

اقای محمد سرمدی

05152242038

 

   مسئول واحد پژوهش در آموزش

مربی

اقای محمد جمعه پور

05152242038

 

   کارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزش مجازی

کارشناس

خانم آتنا محمد زاده

05152223118

abbaspours1

@thums.ac.ir

مسئول واحد ارزشیابی

مربی

خانم صدیقه عباسپور