نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
اصول و کلیات اپیدمیولوژی با بیماری های شایع در ایران آقای مظلومی پرستاری پرستاری-اصول و کلیات اپیدمیولوژی با بیماری های شایع در ایران-991.pdf مشاهده
پرستاری و بهداشت محیط آقای سرمدی پرستاری پرستاری-پرستاری و بهداشت محیط-آقای سرمدی-991.pdf مشاهده
فیزیولوژی خانم دکتر غلامی پرستاری پرستاری-فیزیولوژی-خانم دکتر غلامی-991.pdf مشاهده
بیوشیمی عمومی دکتر ایل بیگی پرستاری پرستاری-بیوشیمی عمومی-دکتر ایل بیگی-982.pdf مشاهده
پرستاری و بهداشت محیط مهندس سرمدی پرستاری پرستاری-پرستاری و بهداشت محیط-آقای مهندس سرمدی- 982.pdf مشاهده
کودک سالم-عملی خانم یعقوبی پرستاری پرستاری-کودک سالم-عملی-خانم یعقوبی-981.pdf مشاهده
کودک سالم خانم یعقوبی پرستاری پرستاری-کودک سالم-خانم یعقوبی-981.pdf مشاهده
کودک بیمار خانم یعقوبی پرستاری پرستاری-کودک بیمار-خانم یعقوبی-981.pdf مشاهده
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان(2) خانم سردشتی پرستاری پرستاری-پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان(2)-خانم سردشتی-981.pdf مشاهده
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان(1) خانم سردشتی پرستاری پرستاری-پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان(1)-خانم سردشتی-981.pdf مشاهده
پرستاری بزرگسالان و سالمندان 1(ارتوپدی) خانم سردشتی پرستاری پرستاری-پرستاری بزرگسالان و سالمندان 1(ارتوپدی)-خانم سردشتی-981.pdf مشاهده
پرستاری سالمندان خانم عباسپور پرستاری پرستاری-پرستاری سالمندان-خانم عباسپور-981.pdf مشاهده
پرستاری بزرگسالان2 خانم عباسپور پرستاری پرستاری-پرستاری بزرگسالان2-خانم عباسپور-981.pdf مشاهده
ایمونولوژی (عملی) دکتر قریانی پرستاری پرستاری-ایمونولوژی (عملی)-دکتر قریانی-981.pdf مشاهده
ایمونولوژی (نظری) دکتر قریانی پرستاری پرستاری-ایمونولوژی (نظری)-دکتر قریانی-981.pdf مشاهده
بیوشیمی دکتر فهمیده کار پرستاری پرستاری-بیوشیمی-دکتر فهمیده کار-981.pdf مشاهده
ژنتیک دکتر خلقی پرستاری پرستاری-ژنتیک-دکتر خلقی-981.pdf مشاهده
فارماکولوژی خانم دکتر کاخکی پرستاری پرستاری-فارماکولوژی-خانم دکتر کاخکی-981.pdf مشاهده
آناتومی خانم دکتر خرداد پرستاری پرستاری-آناتومی-خانم دکتر خرداد-981.pdf مشاهده
طرح درس فیزیولوژی آقای دکتر اژدری پرستاری پرستاری-فیزیولوژی-آقای دکتر اژدری -981.pdf مشاهده