نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران دکتر قربانی پرستاری پرستاری-اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران-دکترقربانی-971.pdf مشاهده
مفاهیم پایه پرستاری آقای اربابی پرستاری پرستاری-مفاهیم پایه پرستاری-آقای اربابی-971.pdf مشاهده
پرستاری بیماری چشم و گوش آقای اربابی پرستاری پرستاری-پرستاری بیماری چشم و گوش-آقای اربابی-971.pdf مشاهده
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان(2) خانم سردشتی پرستاری پرستاری-پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان(2)-خانم سردشتی-971.pdf مشاهده
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان(1) خانم سردشتی پرستاری پرستاری-پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان(1)-خانم سردشتی-971.pdf مشاهده
پرستاری بزرگسالان و سالمندان1(ارتوپدی) خانم سردشتی پرستاری پرستاری-پرستاری بزرگسالان و سالمندان1(ارتوپدی)-خانم سردشتی-971.pdf مشاهده
آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی دکتر محقق پرستاری پرستاری-آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی-دکتر محقق-971.pdf مشاهده
پرستاری-انگل شناسی و قارچ شناسی دکتر محقق پرستاری پرستاری-انگل شناسی و قارچ شناسی-دکتر محقق-971.pdf مشاهده
اصول و فنون پرستاری(نظری) خانم نیری پرستاری پرستاری-اصول و فنون پرستاری(نظری)-خانم نیری-971.pdf مشاهده
میکروب شناسی دکتر امید عزیزی پرستاری پرستاری-میکروب شناسی-دکتر امید عزیزی-971.pdf مشاهده
آزمایشگاه میکروب شناسی دکتر امید عزیزی پرستاری پرستاری-آزمایشگاه میکروب شناسی-دکتر امید عزیزی-971.pdf مشاهده
پرستاري بهداشت روان (2) خانم زندی پرستاری پرستاری-پرستاري بهداشت روان (2)-خانم زندی-962.pdf مشاهده
پرستاري بهداشت روان (1) خانم زندی پرستاری پرستاری-پرستاري بهداشت روان (1)-خانم زندی-971.pdf مشاهده
کودک سالم - عملی خانم یعقوبی پرستاری پرستاری-کودک سالم-عملی-خانم یعقوبی-962.pdf مشاهده
کودک سالم-نظری خانم یعقوبی پرستاری پرستاری-کودک سالم-نظری-خانم یعقوبی-962.pdf مشاهده
ارتوپدی خانم یعقوبی پرستاری پرستاری-ارتوپدی-خانم یعقوبی-962.pdf مشاهده
فناوری اطلاعات در پرستاری-عملی آقای کمالی پرستاری پرستاری-فناوری اطلاعات در پرستاری-عملی-آقای کمالی-962.pdf مشاهده
فناوری اطلاعات در پرستاری آقای کمالی پرستاری پرستاری-فناوری اطلاعات در پرستاری-آقای کمالی-962.pdf مشاهده
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان(1) خانم سردشتی پرستاری پرستاری-پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان(1)-خانم سردشتی-962.pdf مشاهده
پرستاری بزرگسالان-سالمندان 1 (آب و الکترولیت) خانم سربوزی حسین آبادی پرستاری پرستاری-پرستاری بزرگسالان-سالمندان 1 (آب و الکترولیت)-خانم حسین آبادی-962.pdf مشاهده