نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
آناتومی(تئوری) خانم دکتر خرداد پرستاری پرستاری-آناتومی(تئوری)-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
فیزیولوژی عملی خانم دکتر غلامی پرستاری پرستاری-فیزیولوژی عملی-خانم دکتر غلامی-972.pdf مشاهده
فیزیولوژی خانم دکتر غلامی پرستاری پرستاری-فیزیولوژی -خانم دکتر غلامی-972.pdf مشاهده
میکروب شناسی دکتر عزیزی پرستاری پرستاری-میکروب شناسی-دکتر عزیزی-972.pdf مشاهده
آزمایشگاه میکروب شناسی دکتر عزیزی پرستاری پرستاری-آزمایشگاه میکروب شناسی-دکتر عزیزی-972.pdf مشاهده
پرستاری بهداشت روان1 خانم زندی پرستاری پرستاری-پرستاری بهداشت روان1-خانم زندی-972.pdf مشاهده
پرستاری بهداشت روان2 خانم زندی پرستاری پرستاری-پرستاری بهداشت روان2-خانم زندی-972.pdf مشاهده
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران دکتر قربانی پرستاری پرستاری-اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری های شایع در ایران-دکترقربانی-971.pdf مشاهده
مفاهیم پایه پرستاری آقای اربابی پرستاری پرستاری-مفاهیم پایه پرستاری-آقای اربابی-971.pdf مشاهده
پرستاری بیماری چشم و گوش آقای اربابی پرستاری پرستاری-پرستاری بیماری چشم و گوش-آقای اربابی-971.pdf مشاهده
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان(2) خانم سردشتی پرستاری پرستاری-پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان(2)-خانم سردشتی-971.pdf مشاهده
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان(1) خانم سردشتی پرستاری پرستاری-پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان(1)-خانم سردشتی-971.pdf مشاهده
پرستاری بزرگسالان و سالمندان1(ارتوپدی) خانم سردشتی پرستاری پرستاری-پرستاری بزرگسالان و سالمندان1(ارتوپدی)-خانم سردشتی-971.pdf مشاهده
آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی دکتر محقق پرستاری پرستاری-آزمایشگاه انگل شناسی و قارچ شناسی-دکتر محقق-971.pdf مشاهده
پرستاری-انگل شناسی و قارچ شناسی دکتر محقق پرستاری پرستاری-انگل شناسی و قارچ شناسی-دکتر محقق-971.pdf مشاهده
اصول و فنون پرستاری(نظری) خانم نیری پرستاری پرستاری-اصول و فنون پرستاری(نظری)-خانم نیری-971.pdf مشاهده
میکروب شناسی دکتر امید عزیزی پرستاری پرستاری-میکروب شناسی-دکتر امید عزیزی-971.pdf مشاهده
آزمایشگاه میکروب شناسی دکتر امید عزیزی پرستاری پرستاری-آزمایشگاه میکروب شناسی-دکتر امید عزیزی-971.pdf مشاهده
پرستاري بهداشت روان (2) خانم زندی پرستاری پرستاری-پرستاري بهداشت روان (2)-خانم زندی-962.pdf مشاهده
پرستاري بهداشت روان (1) خانم زندی پرستاری پرستاری-پرستاري بهداشت روان (1)-خانم زندی-971.pdf مشاهده