نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
فیزیولوژی 2 دکتر احمدی هوشبری هوشبری-فیزیولوژی 2-دکتر احمدی-972.pdf مشاهده
آناتومی 2(تئوری) خانم دکتر خرداد هوشبری هوشبری-آناتومی 2(تئوری)-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
هوشبری خانم دکتر خرداد هوشبری هوشبری-آناتومی 2(عملی)-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
اصول و کمک های اولیه خانم سردشتی هوشبری هوشبری-اصول و کمک های اولیه-خانم سردشتی-971.pdf مشاهده
مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل(عملی) آقای ذکاء هوشبری هوشبری-مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل(عملی)-آقای ذکاء-971.pdf مشاهده
آزمایشگاه میکروب شناسی و استریلیزاسیون دکتر امید عزیزی هوشبری هوشبری-آزمایشگاه میکروب شناسی و استریلیزاسیون -دکتر امید عزیزی-971.pdf مشاهده
زبان عمومی خانم ایرانی فر هوشبری هوشبری-زبان عمومی-خانم ایرانی فر-971.pdf مشاهده
مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل(نظری) آقای ذکاء هوشبری هوشبری-مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل(نظری)-آقای ذکاء-971.pdf مشاهده
مدیریت درد آقای ذکاء هوشبری هوشبری-مدیریت درد-آقای ذکاء-971.pdf مشاهده
فیزیوپاتولوژی بیماریهای خون آقای دکترقاسمی هوشبری هوشبری-فیزیوپاتولوژی بیماریهای خون-آقای دکترقاسمی-962.pdf مشاهده
فیزیوپاتولوژی قلب و عروق آقای دکتر قاسمی هوشبری هوشبری-فیزیوپاتولوژی قلب و عروق-آقای دکتر قاسمی-962.pdf مشاهده
تشریح - عملی خانم دکتر غلامی هوشبری هوشبری -تشریح-عملی-خانم دکتر غلامی.pdf مشاهده
تشریح 2 خانم دکتر غلامی هوشبری هوشبری -تشریح2-خانم دکتر غلامی.pdf مشاهده
ميكروب شناس و استريليزاسيون نظری آقای دکتر عزیزی هوشبری هوشبری-ميكروب شناس و استريليزاسيون نظری-دکتر عزیزی.pdf مشاهده
کاربرد رایانه (نظری) آقای کمالی هوشبری هوشبری-کاربرد رایانه(نظری)-آقای کمالی.pdf مشاهده
کاربرد رایانه (عملی) آقای کمالی هوشبری هوشبری-کاربرد رایانه(عملی)-آقای کمالی.pdf مشاهده
فیزیولوژی 1 آقای دکتر اژدری هوشبری هوشبری-فیزیولوژی1-دکتراژدری.pdf مشاهده
فیزیولوژی 2 آقای دکتر اژدری هوشبری هوشبری-فیزیولوژی 2-دکتراژدری.pdf مشاهده
فیزیک هوشبری خانم دکتر بخشی زاده هوشبری هوشبری-فیزیک هوشبری-خانم دکتر بخشی زاده.pdf مشاهده
روانشناسی عمومی خانم اسحاق زاده هوشبری هوشبری-روانشناسی عمومی-خانم اسحاق زاده.pdf مشاهده