نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
آناتومی1 خانم دکتر خرداد هوشبری هوشبری-آناتومی1-خانم دکتر خرداد-981.pdf مشاهده
فیزیولوژی دکتر احمدی هوشبری هوشبری-فیزیولوژی1-دکتر احمدی-981.pdf مشاهده
فیزیک پزشکی خانم دکتر بخشی زاده هوشبری هوشبری-فیزیک پزشکی-خانم دکتر بخشی زاده-981.pdf مشاهده
آزمایشگاه فیزیک پزشکی-عملی خانم دکتر بخشی زاده-آقای دکتر صادقی هوشبری هوشبری-آزمایشگاه فیزیک پزشکی-عملی-خانم دکتر بخشی زاده-آقای دکتر صادقی-981.pdf مشاهده
آناتومی1 خانم دکتر خرداد هوشبری هوشبری-آناتومی1-خانم دکترخرداد-981.pdf مشاهده
مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل خانم نیری هوشبری هوشبری-مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل-خانم نیری-981.pdf مشاهده
مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل(عملی) خانم نیری هوشبری هوشبری-مهارتهای پرستاری و کار در اتاق عمل(عملی)-خانم نیری-981.pdf مشاهده
میکروب شناسی و استریلیزاسیون دکتر امید عزیزی هوشبری هوشبری-میکروب شناسی و استریلیزاسیون-دکترامیدعزیزی-981.pdf مشاهده
آزمایشگاه میکروب شناسی و استریلیزاسیون دکتر امید عزیزی هوشبری هوشبری-آزمایشگاه میکروب شناسی و استریلیزاسیون-دکترامیدعزیزی-981.pdf مشاهده
سیستم اطلاع رسانی پزشکی خانم سید حسنی هوشبری هوشبری-سیستم اطلاع رسانی پزشکی-خانم سید حسنی-981.pdf مشاهده
سیستم اطلاع رسانی پزشکی عملی خانم سید حسنی هوشبری هوشبری-سیستم اطلاع رسانی پزشکی عملی-خانم سید حسنی-981.pdf مشاهده
فیزیولوژی 2 دکتر احمدی هوشبری هوشبری-فیزیولوژی 2-دکتر احمدی-972.pdf مشاهده
آناتومی 2(تئوری) خانم دکتر خرداد هوشبری هوشبری-آناتومی 2(تئوری)-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
هوشبری خانم دکتر خرداد هوشبری هوشبری-آناتومی 2(عملی)-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
اصول و کمک های اولیه خانم سردشتی هوشبری هوشبری-اصول و کمک های اولیه-خانم سردشتی-971.pdf مشاهده
مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل(عملی) آقای ذکاء هوشبری هوشبری-مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل(عملی)-آقای ذکاء-971.pdf مشاهده
آزمایشگاه میکروب شناسی و استریلیزاسیون دکتر امید عزیزی هوشبری هوشبری-آزمایشگاه میکروب شناسی و استریلیزاسیون -دکتر امید عزیزی-971.pdf مشاهده
زبان عمومی خانم ایرانی فر هوشبری هوشبری-زبان عمومی-خانم ایرانی فر-971.pdf مشاهده
مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل(نظری) آقای ذکاء هوشبری هوشبری-مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل(نظری)-آقای ذکاء-971.pdf مشاهده
مدیریت درد آقای ذکاء هوشبری هوشبری-مدیریت درد-آقای ذکاء-971.pdf مشاهده