نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
میکروب شناسی نظری دکتر عزیزی مامایی مامایی-میکروب شناسی نظری-دکتر عزیزی-972.pdf مشاهده
آزمایشگاه میکروب شناسی دکتر عزیزی مامایی مامایی-آزمایشگاه میکروب شناسی-دکتر عزیزی-972.pdf مشاهده
آناتومی2 خانم دکتر خرداد مامایی مامایی-آناتومی2-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها دکتر قربانی مامایی مامایی-اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها -دکترقربانی-971.pdf مشاهده
فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی خانم نیری مامایی مامایی-فیزیوپاتولوژی و بیماری های جراحی-خانم نیری-962.pdf مشاهده
زبان تخصصی آقای دکتر رنجبر مامایی مامایی-زبان تخصصی-آقای دکتر رنجبر-962.pdf مشاهده
آزمایشگاه میکروب شناسی آقای دکتر عزیزی مامایی مامایی-آزمایشگاه میکروب شناسی-آقای دکتر عزیزی-962.pdf مشاهده
میکروب شناسی آقای دکتر عزیزی مامایی مامایی- میکروب شناسی-آقای دکتر عزیزی-962.pdf مشاهده
بیماریهای نوزادان آقای دکتر تیمورزاده مامایی مامایی-بیماریهای نوزادان-آقای دکتر تیمورزاده-962.pdf مشاهده
بیماری های کودکان آقای دکتر تیمورزاده مامایی مامایی-بیماری های کودکان-دکترتیمورزاده-962.pdf مشاهده
فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (3) آقای دکتر علی پور مامایی مامایی-فیزیوپاتولوژی و بیماریهای داخلی (3)-آقای دکتر علی پور -962.pdf مشاهده
بارداری و زایمان 2 خانم ها جعفری و آزموده مامایی مامایی - بارداری و زایمان 2 - خانم ها جعفری و آزموده - 962.pdf مشاهده
انگل شناسی و قارچ شناسی آقای دکتر محقق مامایی مامایی-انگل شناسی و قارچ شناسی-دکتر محمد علی محقق-962.pdf مشاهده
بارداری و زایمان 2 خانم جعفری مامایی 962- طرح درس گروه مامایی- بارداری و زایمان 2- خانم جعفری.pdf مشاهده
طرح درس بیماری های زنان و ناباروری خانم کبیریان مامایی مامایی-بیماری های زنان و ناباروری-خانم کبیریان.pdf مشاهده
اصول تغذیه و تغذیه مادر و کودک خانم کبیریان مامایی مامایی-اصول تغذیه و تغذیه مادر و کودک-خانم کبیریان.pdf مشاهده
ژنتیک خانم دکتر عسکریان مامایی مامایی-ژنتیک-خانم دکتر عسکریان.pdf مشاهده
تشریح 2 عملی خانم دکتر غلامی مامایی مامایی -تشریح2-عملی-خانم دکتر غلامی.pdf مشاهده
تشریح 2 خانم دکتر غلامی مامایی مامایی -تشریح2-خانم دکتر غلامی.pdf مشاهده
اصول روانپزشکی در مامایی خانم زندی مامایی مامایی-اصول روانپزشکی در مامایی-خانم زندی.pdf مشاهده