نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
مدیریت سلامت در بحران دکتر پورصادقیان فوریت پزشکی فوریت پزشکی-مدیریت سلامت در بحران-دکتر پورصادقیان-992.pdf مشاهده
پدافند غیرعامل دکتر پورصادقیان فوریت پزشکی فوریت پزشکی-پدافند غیرعامل-دکتر پورصادقیان-992.pdf مشاهده
بهداشت عمومی خانم کثیری فوریت پزشکی فوریت پزشکی-بهداشت عمومی-خانم کثیری-991.pdf مشاهده
بهداشت روان و فوریت های روانپزشکی خانم اسحاق زاده فوریت پزشکی فوریت پزشکی-بهداشت روان و فوریت های روانپزشکی-خانم اسحاق زاده-982.pdf مشاهده
اورژانس های رفتاری خانم اسحاق زاده فوریت پزشکی فوریت پزشکی-اورژانس های رفتاری-خانم اسحاق زاده-982.pdf مشاهده
بهداشت عمومی1 دکتر دلشاد فوریت پزشکی فوریت های پزشکی-بهداشت عمومی1-دکتر دلشاد-981.pdf مشاهده
بهداشت عمومی خانم کثیری فوریت پزشکی فوریت های پزشکی-بهداشت عمومی-خانم کثیری-981.pdf مشاهده
فیزیولوژی 2 دکتر احمدی فوریت پزشکی فوریت های پزشکی-فیزیولوژی 2-دکتر احمدی-972.pdf مشاهده
آناتومی (تئوری) خانم دکتر خرداد فوریت پزشکی فوریت های پزشکی-آناتومی(تئوری )-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
فناوری اطلاعات خانم سیدحسنی فوریت پزشکی فوریت های پزشکی-فناوری اطلاعات-سرکار خانم سید حسنی-972.pdf مشاهده
فیزیولوژی خانم دکتر غلامی فوریت پزشکی فوریت پزشکی-فیزیولوژی-خانم دکتر غلامی-972.pdf مشاهده
آناتومی(عملی) خانم دکتر خرداد فوریت پزشکی کارشناسی فوریت های پزشکی-آناتومی(عملی )-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
آناتومی(عملی) خانم دکتر خرداد فوریت پزشکی کاردانی فوریت های پزشکی-آناتومی(عملی)-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
تروما 1 خانم عباسپور فوریت پزشکی طرح درس فوریت های پزشکی - تروما 1 - خانم عباسپور.pdf مشاهده
تروما2-نظری خانم سربوزی حسین آبادی فوریت پزشکی فوریت های پزشکی-تروما2-نظری-خانم حسین آبادی-962.pdf مشاهده
تروما2-عملی خانم سربوزی حسین آبادی فوریت پزشکی فوریت های پزشکی-تروما2-عملی-خانم سربوزی حسین آبادی-962.pdf مشاهده
اخلاق حرفه ای خانم سربوزی حسین آبادی فوریت پزشکی فوریت های پزشکی-اخلاق حرفه ای-خانم حسین آبادی-962.pdf مشاهده
تروما 2 خانم حسین آبادی فوریت پزشکی طرح درس فوریت های پزشکی - تروما 2 - خانم حسین آبادی.pdf مشاهده
احیاقلبی ریوی پیشرفته آقای دکتر دین پناه فوریت پزشکی فوریت های پزشکی-احیاقلبی ریوی پیشرفته-آقای دکتر دین پناه-962.pdf مشاهده
احیاقلبی ریوی پیشرفته آقای دکتر دین پناه فوریت پزشکی فوریت های پزشکی-احیاقلبی ریوی پیشرفته-عملی-آقای دکتر دین پناه-962.pdf مشاهده