نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
سیستم های رایج خانم سیدحسنی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-سیستم های رایج-خانم سید حسنی-972.pdf مشاهده
سیستم های رایج(عملی) خانم سیدحسنی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-سیستم های رایج(عملی)-خانم سید حسنی-972.pdf مشاهده
آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران خانم سیدحسنی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران-خانم سید حسنی-972.pdf مشاهده
مبانی اپیدمیولوژی دکتر قربانی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-مبانی اپیدمیولوژی-دکترقربانی-971.pdf مشاهده
مدیریت منابع اطلاعاتی سلامت آقای کمالی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-مدیریت منابع اطلاعاتی سلامت-آقای کمالی-971.pdf مشاهده
کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت آقای کمالی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-کیفیت داده ها و سیستم اطلاعات سلامت-آقای کمالی-971.pdf مشاهده
فناوری اطلاعات سلامت1-عملی آقای کمالی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-فناوری اطلاعات سلامت1-عملی- آقای کمالی-971.pdf مشاهده
زبان اختصاصی2 آقای کمالی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-زبان اختصاصی2-آقای کمالی-971.pdf مشاهده
زبان اختصاصی1 آقای کمالی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-زبان اختصاصی1-آقای کمالی-971.pdf مشاهده
مدیریت اطلاعات سلامت 1 - نظری خانم سیدحسنی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت - مدیریت اطلاعات سلامت 1 - نظری - خانم سیدحسنی.pdf مشاهده
پرونده الکترونیک سلامت - نظری خانم سیدحسنی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت - پرونده الکترونیک سلامت - نظری - خانم سیدحسنی.pdf مشاهده
انفورماتیک سلامت 1 - نظری خانم سیدحسنی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت - انفورماتیک سلامت 1 - نظری - خانم سیدحسنی.pdf مشاهده
عوامل بيماري زا و بيماريهاي عفون دکتر امید عزیزی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-عوامل بيماري زا و بيماريهاي عفوني-دکتر امید عزیزی-971.pdf مشاهده
مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت آقای کمالی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت-آقای کمالی-962.pdf مشاهده
مدیریت اطلاعات سلامت در بحران آقای کمالی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-مدیریت اطلاعات سلامت در بحران-آقای کمالی.pdf مشاهده
سیستم های طبقه بندی و نامگذاری بین المللی-نظری آقای کمالی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-سیستم های طبقه بندی و نامگذاری بین المللی-نظری-آقای کمالی-962.pdf مشاهده
سیستم های طبقه بندی و نامگذاری بین المللی-عملی آقای کمالی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-سیستم های طبقه بندی و نامگذاری بین المللی-عملی-آقای کمالی-962.pdf مشاهده
زبان اختصاصی2 آقای کمالی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-زبان اختصاصی2-آقای کمالی-962.pdf مشاهده
زبان اختصاصی1 آقای کمالی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-زبان اختصاصی1-آقای کمالی-962.pdf مشاهده
آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران خانم سید حسنی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران-خانم سید حسنی.pdf مشاهده