نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
فیزیولوژی خانم دکتر غلامی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-فیزیولوژی-خانم دکتر غلامی-991.pdf مشاهده
فیزیولوژی دکتر احمدی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-فیزیولوژی-دکتر احمدی-981.pdf مشاهده
آناتومی خانم دکتر خرداد فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-آناتومی-خانم دکتر خرداد-981.pdf مشاهده
فناوری اطلاعات سلامت آقای کمالی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت- اصول مدیریت فردی و محیط کار-آقای کمالی-981.pdf مشاهده
مبانی کامپیوتر-عملی آقای کمالی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-مبانی کامپیوتر-عملی-آقای کمالی-981.pdf مشاهده
مدیریت اطلاعات سلامت آقای کمالی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت- مدیریت اطلاعات سلامت-آقای کمالی-981.pdf مشاهده
مبانی کامپیوتر آقای کمالی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت- مبانی کامپیوتر-آقای کمالی-981.pdf مشاهده
انفورماتیک سلامت1 آقای کمالی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت- انفورماتیک سلامت1-آقای کمالی-981.pdf مشاهده
مبانی اپیدمیولوژی دکتر قربانی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-مبانی اپیدمیولوژی-دکترقربانی-981_0.pdf مشاهده
مبانی اپیدمیولوژی دکتر قربانی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-مبانی اپیدمیولوژی-دکترقربانی-981.pdf مشاهده
ریاضیات عمومی دکتر صادقی فناوری اطلاعات سلامت طرح درس فناوری اطلاعات - ریاضیات عمومی - دکتر صادقی -981.pdf مشاهده
عوامل بیماری زا و بیماری های عفونی دکتر امید عزیزی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-عوامل بیماری زا و بیماری های عفونی-دکترامیدعزیزی-981.pdf مشاهده
مديريت فناوري در حوزه سلامت خانم سید حسنی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-مديريت فناوري در حوزه سلامت-خانم سید حسنی-981.pdf مشاهده
سيستم هاي رايج طبقه بندي بيماريها و اقدامات پزشكي2-عملی خانم سید حسنی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-سيستم هاي رايج طبقه بندي بيماريها و اقدامات پزشكي2-عملی-خانم سید حسنی-981.pdf مشاهده
سيستم هاي رايج طبقه بندي بيماريها و اقدامات پزشكي2 خانم سید حسنی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-سيستم هاي رايج طبقه بندي بيماريها و اقدامات پزشكي2-خانم سید حسنی-981.pdf مشاهده
زبان تخصصی2 خانم سید حسنی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-زبان تخصصی2-خانم سید حسنی-981.pdf مشاهده
زبان تخصصی خانم سید حسنی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-زبان تخصصی1-خانم سید حسنی-981.pdf مشاهده
سیستم های رایج خانم سیدحسنی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-سیستم های رایج-خانم سید حسنی-972.pdf مشاهده
سیستم های رایج(عملی) خانم سیدحسنی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-سیستم های رایج(عملی)-خانم سید حسنی-972.pdf مشاهده
آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران خانم سیدحسنی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران-خانم سید حسنی-972.pdf مشاهده