نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
فیزیولوژی خانم دکتر غلامی علوم آزمایشگاهی علوم ازمایشگاهی-فیزیولوژی-خانم دکتر غلامی-991.pdf مشاهده
بیوشیمی پزشکی 1 دکتر ایل بیگی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-بیوشیمی پزشکی 1-دکتر ایل بیگی-982.pdf مشاهده
هورمون شناسی دکتر فهمیده کار علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-هورمون شناسی-دکتر فهمیده کار-981.pdf مشاهده
روشهای کنترل کیفیت در آزمایشگاه بالینی دکتر فهمیده کار علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-روشهای کنترل کیفیت در آزمایشگاه بالینی-دکتر فهمیده کار-981.pdf مشاهده
بیوشیمی عمومی دکتر فهمیده کار علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-بیوشیمی عمومی-دکتر فهمیده کار-981.pdf مشاهده
ایمونوهماتولوژی (نظری) دکتر قریانی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-ایمونوهماتولوژی (نظری)-دکتر قریانی-981.pdf مشاهده
ایمونوهماتولوژی (عملی) دکتر قریانی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-ایمونوهماتولوژی (عملی)-دکتر قریانی-981.pdf مشاهده
ژنتیک دکتر خلقی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-ژنتیک-دکتر خلقی-981.pdf مشاهده
فیزیک حیاتی دکتر صادقی علوم آزمایشگاهی طرح درس علوم آزمایشگاهی - فیزیک حیاتی - دکتر صادقی -981.pdf مشاهده
میکروب شناسی عمومی دکتر امید عزیزی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-میکروب شناسی عمومی-دکترامیدعزیزی-981.pdf مشاهده
باکتری شناسی پزشکی دکتر امید عزیزی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-باکتری شناسی پزشکی-دکترامیدعزیزی-981.pdf مشاهده
آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی دکتر امید عزیزی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی-دکترامیدعزیزی-981.pdf مشاهده
آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی دکتر امید عزیزی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی-دکترامیدعزیزی-981.pdf مشاهده
فیزیولوژی-عملی خانم دکتر غلامی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-فیزیولوژی-عملی-خانم دکتر غلامی-981.pdf مشاهده
آناتومی(تئوری) خانم دکتر خرداد علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-آناتومی(تئوری)-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
کامپیوتر خانم سیدحسنی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-کامپیوتر-سرکار خانم سید حسنی-972.pdf مشاهده
ویروس شناسی پزشکی دکتر عزیزی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-ویروس شناسی پزشکی-دکتر عزیزی-972.pdf مشاهده
آزمایشگاه ویروس شناسی دکتر عزیزی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-آزمایشگاه ویروس شناسی-دکتر عزیزی-972.pdf مشاهده
آزمایشگاه فیزیک عمومی خانم دکتربخشی زاده علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-آزمایشگاه فیزیک عمومی-خانم دکتربخشی زاده-972.pdf مشاهده
فیزیک عمومی خانم دکتر بخشی زاده علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-فیزیک عمومی-خانم دکتر بخشی زاده-972.pdf مشاهده