نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
آناتومی(تئوری) خانم دکتر خرداد علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-آناتومی(تئوری)-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
کامپیوتر خانم سیدحسنی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-کامپیوتر-سرکار خانم سید حسنی-972.pdf مشاهده
ویروس شناسی پزشکی دکتر عزیزی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-ویروس شناسی پزشکی-دکتر عزیزی-972.pdf مشاهده
آزمایشگاه ویروس شناسی دکتر عزیزی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-آزمایشگاه ویروس شناسی-دکتر عزیزی-972.pdf مشاهده
آزمایشگاه فیزیک عمومی خانم دکتربخشی زاده علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-آزمایشگاه فیزیک عمومی-خانم دکتربخشی زاده-972.pdf مشاهده
فیزیک عمومی خانم دکتر بخشی زاده علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-فیزیک عمومی-خانم دکتر بخشی زاده-972.pdf مشاهده
آناتومی(عملی) خانم دکتر خرداد علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-آناتومی(عملی)-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
آزمایشگاه میکروب شناسی1 (انگل شناسی و قارچ شناسی) دکتر محقق علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-آزمایشگاه میکروب شناسی1 (انگل شناسی و قارچ شناسی)-دکتر محقق-971.pdf مشاهده
آزمایشگاه انگل شناسی 1 (کرمها) دکتر محقق علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-آزمایشگاه انگل شناسی 1 (کرمها)-دکتر محقق-971.pdf مشاهده
انگل شناسی 1 (کرمها) دکتر محقق علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-انگل شناسی 1 (کرمها)-دکتر محقق-971.pdf مشاهده
فیزیولوژی خانم دکتر غلامی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-فیزیولوژی-خانم دکتر غلامی-971.pdf مشاهده
میکروب شناسی عمومی دکتر امید عزیزی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-میکروب شناسی عمومی-دکتر امید عزیزی-971.pdf مشاهده
باکتری شناسی پزشکی دکتر امید عزیزی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-باکتری شناسی پزشکی-دکتر امید عزیزی-971.pdf مشاهده
آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی دکتر امید عزیزی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی-دکتر امید عزیزی-971.pdf مشاهده
آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی دکتر امید عزیزی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی-دکتر امید عزیزی-971.pdf مشاهده
فیزیولوژی(عملی) خانم دکتر غلامی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-فیزیولوژی(عملی)-خانم دکتر غلامی-971.pdf مشاهده
آمار حیاتی2 خانم دکتر عبدالهی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-آمار حیاتی2-خانم دکتر عبدالهی-962.pdf مشاهده
ویروس شناسی پزشکی آقای دکتر عزیزی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-ویروس شناسی پزشکی-آقای دکتر عزیزی-962.pdf مشاهده
آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی آقای دکتر عزیزی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی-آقای دکتر عزیزی-962.pdf مشاهده
انگل شناسی 2 آقای دکتر محقق علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-انگل شناسی 2- دکتر محمد علی محقق-962.pdf مشاهده