نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
آشنایی با مبانی نظام سلامت کشور خانم فرهادی تکنسین سلامت دهان و دندان تکنسین سلامت دهان-آشنایی با مبانی نظام سلامت کشور-خانم فرهادی.pdf مشاهده
ميكروب شناسی سلامت دهان نظری دکتر عزیزی تکنسین سلامت دهان و دندان تکنسین سلامت دهان و دندان-ميكروب شناسی سلامت دهان نظری-دکتر عزیزی.pdf مشاهده
مهارت های ارتباطی خانم لعل منفرد تکنسین سلامت دهان و دندان تکنسین سلامت دهان و دندان-مهارتهای ارتباطی-خانم منفرد.pdf مشاهده
مدیریت مرکز سلامت خانم شریفی تکنسین سلامت دهان و دندان تکنسین سلامت دهان و دندان-مدیریت مرکز سلامت-خانم شریفی.pdf مشاهده
روش های تکنولوژی و آموزش بهداشت خانم لعل منفرد تکنسین سلامت دهان و دندان تکنسین سلامت دهان و دندان-روشهای تکنولوژی و آموزش بهداشت-خانم منفرد.pdf مشاهده
ایمونولوژی خانم بدیعی تکنسین سلامت دهان و دندان تکنسین سلامت دهان و دندان-ایمونولوژی-خانم بدیعی.pdf مشاهده