نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
میکروبیولوژی (نظری) خانم دکتر فروغی بهداشت محیط بهداشت محیط-میکروبیولوژی (نظری)-خانم دکتر فروغی-991.pdf مشاهده
میکروبیولوژی (عملی) خانم دکتر فروغی بهداشت محیط بهداشت محیط-میکروبیولوژی (عملی)-خانم دکتر فروغی-991.pdf مشاهده
شیمی محیط (نظری) خانم دکتر فروغی بهداشت محیط بهداشت محیط-شیمی محیط (نظری)-خانم دکتر فروغی-991.pdf مشاهده
شیمی محیط (عملی) خانم دکتر فروغی بهداشت محیط بهداشت محیط-شیمی محیط (عملی)-خانم دکتر فروغی-991.pdf مشاهده
اصول و کلیات اپیدمیولوژی آقای مظلومی بهداشت محیط بهداشت محیط-اصول و کلیات اپیدمیولوژی-آقای مظلومی-991.pdf مشاهده
مدیریت کیفیت آب آقای سرمدی بهداشت محیط بهداشت محیط-مدیریت کیفیت آب-آقای سرمدی-991.pdf مشاهده
انرژی های نو-نظری آقای سرمدی بهداشت محیط بهداشت محیط-انرژی های نو-نظری-آقای سرمدی-991.pdf مشاهده
هیدرولوژی و هیدروژئولوژی مهندس سرمدی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط-هیدرولوژی و هیدروژئولوژی-آقای سرمدی-982.pdf مشاهده
تصفیه فاضلاب شهری مهندس سرمدی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط-تصفیه فاضلاب شهری-آقای سرمدی-982.pdf مشاهده
مدیریت کیفیت آب-نظری مهندس سرمدی بهداشت محیط بهداشت محیط-مدیریت کیفیت آب-نظری-مهندس سرمدی -981.pdf مشاهده
کاربرد روشهای آماری در بهداشت محیط-عملی مهندس سرمدی بهداشت محیط بهداشت محیط-کاربرد روشهای آماری در بهداشت محیط-عملی-مهندس سرمدی -981.pdf مشاهده
انرژی های نو-نظری مهندس سرمدی بهداشت محیط بهداشت محیط-انرژی های نو-نظری- مهندس سرمدی -981.pdf مشاهده
زبان تخصصی دکتر بذرافشان بهداشت محیط بهداشت محیط-زبان تخصصی-دکتربذرافشان-981.pdf مشاهده
آزمایشگاه شیمی محیط خانم قهرچی بهداشت محیط بهداشت محیط-آزمایشگاه شیمی محیط-خانم قهرچی-981.pdf مشاهده
فرآیندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط خانم دکتر فروغی بهداشت محیط بهداشت محیط-فرآیندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط-خانم دکتر فروغی-981.pdf مشاهده
شیمی محیط خانم دکتر فروغی بهداشت محیط بهداشت محیط-شیمی محیط-خانم دکتر فروغی-981.pdf مشاهده
آلودگی هوا مهندس حسین نجفی صالح بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط-آلودگی هوا-مهندس حسین نجفی صالح-981.pdf مشاهده
آلودگی هوا(عملی) مهندس حسین نجفی صالح بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط-آلودگی هوا(عملی)-مهندس حسین نجفی صالح-981.pdf مشاهده
اصول و کلیات اپیدمیولوژی آقای مظلومی بهداشت محیط بهداشت محیط-اصول و کلیات اپیدمیولوژی-آقای مظلومی-981.pdf مشاهده
ریاضیات دکتر صادقی بهداشت محیط طرح درس مهندسی بهداشت محیط - ریاضیات - دکتر صادقی -981.pdf مشاهده