نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
میکروبیولوژی محیط(نظری) خانم دکتر فروغی بهداشت محیط بهداشت محیط-میکروبیولوژی محیط(نظری)-خانم دکتر فروغی-972.pdf مشاهده
میکروبیولوژی محیط(عملی) خانم دکتر فروغی بهداشت محیط بهداشت محیط-میکروبیولوژی محیط(عملی)-خانم دکتر فروغی-972.pdf مشاهده
بهداشت پرتوها و حفاظت(عملی) خانم دکتر فروغی بهداشت محیط بهداشت محیط-بهداشت پرتوها و حفاظت(عملی)-خانم دکتر فروغی-972.pdf مشاهده
کاربرد کامپیوتر-عملی آقای مهندس زارعی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط-کاربرد کامپیوتر-عملی-آقای زارعی-962.pdf مشاهده
شیمی(عملی) خانم دکتر فروغی بهداشت محیط بهداشت محیط-شیمی(عملی)-خانم دکتر فروغی-972.pdf مشاهده
شیمی محیط(نظری) خانم دکتر فروغی بهداشت محیط بهداشت محیط-شیمی محیط(نظری)-خانم دکتر فروغی-972.pdf مشاهده
بهداشت پرتوها و حفاظت(نظری) خانم دکتر فروغی بهداشت محیط بهداشت محیط-بهداشت پرتوها و حفاظت(نظری)-خانم دکتر فروغی-972.pdf مشاهده
کاربرد کامپیوتر آقای مهندس زارعی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط-کاربرد کامپیوتر-آقای زارعی-962.pdf مشاهده
شبکه جمع آوری فاضلاب و رواناب های سطحی-عملی آقای مهندس زارعی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط-شبکه جمع آوری فاضلاب و رواناب های سطحی-عملی-آقای زارعی-962.pdf مشاهده
شبکه جمع آوری فاضلاب و رواناب های سطحی آقای مهندس زارعی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط.-شبکه جمع آوری فاضلاب و رواناب های سطحی-آقای زارعی-962.pdf مشاهده
مکانیک سیالات آقای مهندس زارعی بهداشت محیط بهداشت محیط-مکانیک سیالات-آقای زارعی-972.pdf مشاهده
جمع آوری و دفع مواد زاید جامد آقای مهندس زارعی بهداشت محیط بهداشت محیط-جمع آوری و دفع مواد زاید جامد-آقای زارعی-972.pdf مشاهده
ریاضیات دکتر صادقی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط-ریاضیات-دکتر صادقی-972.pdf مشاهده
بهداشت مواد غذایی خانم مهندس برجسته عسکری بهداشت محیط بهداشت محیط-بهداشت مواد غذایی-خانم برجسته عسکری-972.pdf مشاهده
مکانیک خاک مهندس علمدار بهداشت محیط بهداشت محیط-مکانیک خاک-مهندس علمدار-971.pdf مشاهده
فرآیندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط دکتر داودی بهداشت محیط بهداشت محیط-فرآیندها و عملیات در مهندسی بهداشتم حیط-دکتر داودی-971.pdf مشاهده
انرژی های نو خانم برجسته عسکری بهداشت محیط بهداشت محیط-انرژی های نو-خانم برجسته عسکری-971.pdf مشاهده
طرح درس بهداشت محیط آقای مهندس حسین نجفی بهداشت محیط بهداشت محیط-شیمی محیط(نظری)-آقای مهندس حسین نجفی-962.pdf مشاهده
شیمی محیط(عملی) آقای مهندس حسین نجفی بهداشت محیط بهداشت محیط-شیمی محیط(عملی)-آقای مهندس حسین نجفی-962.pdf مشاهده
روشهای مهندسی مبارزه با ناقلین آقای مهندس حسین نجفی بهداشت محیط بهداشت محیط-روشهای مهندسی مبارزه با ناقلین-آقای مهندس حسین نجفی-962.pdf مشاهده