نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
بهداشت محیط 2 دکتر بذرافشان بهداشت عمومی بهداشت عمومی-بهداشت محیط 2-دکتر بذرافشان-992.pdf مشاهده
اصول مدیریت در خدمات بهداشتی درمانی خانم زاده احمد بهداشت عمومی بهداشت عمومی-اصول مدیریت در خدمات بهداشتی درمانی-خانم زاده احمد-992 .pdf مشاهده
بهداشت مادر و کودک خانم کثیری بهداشت عمومی بهداشت عمومی-بهداشت مادر و کودک.pdf مشاهده
بهداشت سالمندان دکتر حشمتی بهداشت عمومی بهداشت عمومی-بهداشت سالمندان-دکتر حشمتی-991.pdf مشاهده
نظام سلامت ایران و جهان خانم کثیری بهداشت عمومی بهداشت عمومی-نظام سلامت ایران و جهان-خانم کثیری-991.pdf مشاهده
تکنولوژی آموزشی دکتر دلشاد بهداشت عمومی بهداشت عمومی-تکنولوژی آموزشی-دکتر دلشاد-982.pdf مشاهده
پاتولوژي جفرافياي دکتر دلشاد بهداشت عمومی بهداشت عمومی-پاتولوژي جفرافياي-دکتر دلشاد-982.pdf مشاهده
اکولوژی انسانی دکتر دلشاد بهداشت عمومی بهداشت عمومی-اکولوژی انسانی-دکتر دلشاد-982.pdf مشاهده
اصول تغذیه دکتر دلشاد بهداشت عمومی بهداشت عمومی-اصول تغذیه-دکتر دلشاد-982.pdf مشاهده
بهداشت عمومی-اصول برنامه ریزی یهداشتی دکتر دلشاد بهداشت عمومی بهداشت عمومی-اصول برنامه ریزی یهداشتی-دکتر دلشاد-982.pdf مشاهده
آناتومی1 خانم دکتر خرداد بهداشت عمومی بهداشت عمومی-آناتومی1-خانم دکتر خرداد-981.pdf مشاهده
بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن دکتر سید رضا خطیبی بهداشت عمومی بهداشت عمومی-بیماریهای شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن-دکتر سید رضا خطیبی-981.pdf مشاهده
تشریح و فیزیولوژی دکتر احمدی بهداشت عمومی بهداشت عمومی-تشریح و فیزیولوژی-دکتر احمدی-981.pdf مشاهده
روش تحقیق در علوم بهداشتی دکتر قربانی بهداشت عمومی بهداشت عمومی-روش تحقیق در علوم بهداشتی -دکترقربانی-981.pdf مشاهده
بهداشت محیط 2 دکتر بذرافشان بهداشت عمومی بهداشت عمومی-بهداشت محیط 2-دکتربذرافشان-981.pdf مشاهده
نظام های سلامت در ایران و جهان خانم کثیری بهداشت عمومی بهداشت عمومی-نظام های سلامت در ایران و جهان-خانم کثیری-981.pdf مشاهده
آموزش بهدشت و ارتباطات بهداشتی درمانی خانم زاده احمد بهداشت عمومی بهداشت عمومی-آموزش بهدشت و ارتباطات بهداشتی درمانی-خانم زاده احمد-981.pdf مشاهده
اصول مدیریت در خدمات بهداشتی درمانی خانم زاده احمد بهداشت عمومی بهداشت عمومی-اصول مدیریت در خدمات بهداشتی درمانی-خانم زاده احمد-981.pdf مشاهده
بیوفیزیک دکتر صادقی بهداشت عمومی طرح درس بهداشت عمومی -بیوفیزیک - دکتر صادقی- 981.pdf مشاهده
آزمایشگاه میکروب شناسی1(انگل شناسی و قارچ شناسی) دکتر محمد علی محقق بهداشت عمومی بهداشت عمومی-آزمایشگاه میکروب شناسی1(انگل شناسی و قارچ شناسی)-دکتر محمد علی محقق-981.pdf مشاهده