نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
میکروب شناسی نظری(باکتری شناسی و ویروس شناسی) دکتر عزیزی بهداشت عمومی بهداشت عمومی-میکروب شناسی نظری(باکتری شناسی و ویروس شناسی)-دکتر عزیزی-972.pdf مشاهده
آزمایشگاه میکروب شناسی دکتر عزیزی بهداشت عمومی بهداشت عمومی-آزمایشگاه میکروب شناسی-دکتر عزیزی-972.pdf مشاهده
بهداشت محیط(3) خانم مهندس برجسته عسکری بهداشت عمومی بهداشت عمومی-بهداشت محیط(3)-خانم برجسته عسکری-972.pdf مشاهده
بهداشت عمومی-میکروب شناسی1 (انگل شناسی و قارچ شناسی) دکتر محقق بهداشت عمومی بهداشت عمومی-میکروب شناسی1 (انگل شناسی و قارچ شناسی)-دکتر محقق-971.pdf مشاهده
بهداشت مواد غذایی خانم برجسته عسکری بهداشت عمومی بهداشت عمومی-بهداشت مواد غذایی-خانم برجسته عسکری-971.pdf مشاهده
بهداشت محیط 2 خانم برجسته عسکری بهداشت عمومی بهداشت عمومی-بهداشت محیط 2-خانم برجسته عسکری-971.pdf مشاهده
زبان عمومی خانم ایرانی فر بهداشت عمومی بهداشت عمومی-زبان عمومی-خانم ایرانی فر-971.pdf مشاهده
اصول پیشگیری و مراقبت بیماریهای غیرواگیر سرکار خانم علیزاده بهداشت عمومی بهداشت عمومی-اصول پیشگیری و مراقبت بیماریهای غیرواگیر-سرکار خانم خانم علیزاده-962.pdf مشاهده
آمار حیاتی 2(نظری) خانم دکتر عبدالهی بهداشت عمومی بهداشت عمومی-آمار حیاتی 2(نظری)-خانم دکتر عبدالهی-962.pdf مشاهده
آمار حیاتی 2(عملی) خانم دکتر عبدالهی بهداشت عمومی بهداشت عمومی-آمار حیاتی 2(عملی)-خانم دکتر عبدالهی-962.pdf مشاهده
میکروب شناسی(باکتری شناسی و ویروس شناسی) آقای دکتر عزیزی بهداشت عمومی بهداشت عمومی-میکروب شناسی(باکتری شناسی و ویروس شناسی)-آقای دکتر عزیزی-962.pdf مشاهده
آزمایشگاه میکروب شناسی آقای دکتر عزیزی بهداشت عمومی بهداشت عمومی-آزمایشگاه میکروب شناسی-آقای دکتر عزیزی-962.pdf مشاهده
اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران سرکار خانم علیزاده بهداشت عمومی بهداشت عمومی-اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران-سرکار خانم علیزاده-962.pdf مشاهده
بهداشت مادر و کودک خانم آزموده بهداشت عمومی بهداشت عمومی-بهداشت مادر و کودک-خانم آزموده-962.pdf مشاهده
بهداشت باروری خانم آزموده بهداشت عمومی بهداشت عمومی-بهداشت باروری-خانم آزموده-962.pdf مشاهده
بهداشت عمومی اصول بهداشت روان خانم زندی بهداشت عمومی بهداشت عمومی-اصول بهداشت روان -خانم زندی.pdf مشاهده
بهداشت محیط 3 خانم مهندس برجسته بهداشت عمومی طرح درس بهداشت محیط 3 - خانم مهندس برجسته.pdf مشاهده
زبان تخصصی خانم مهندس برجسته بهداشت عمومی طرح درس زبان تخصصی خانم مهندس برجسته.pdf مشاهده
ژنتیک خانم ایرانی فر بهداشت عمومی بهداشت عمومی-ژنتیک-خانم ایرانی فر.pdf مشاهده
فیزیولوژی عملی آقای دکتر اژدری بهداشت عمومی بهداشت - فیزیولوژی عملی-دکتر اژدری.pdf مشاهده