نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی آقای اربابی اتاق عمل اتاق عمل-مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی-آقای اربابی-971.pdf مشاهده
تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن خانم نیری اتاق عمل اتاق عمل-تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت های آن-خانم نیری-971.pdf مشاهده
تکنولوژی اتاق عمل توراکس،قلب و عروق و مراقبت های آن خانم نیری اتاق عمل اتاق عمل-تکنولوژی اتاق عمل توراکس،قلب و عروق و مراقبت های آن-خانم نیری-971.pdf مشاهده
تکنولوژی جراحی ارتوپدی دکتر فلاح، آقای دکتر اربابی جهان اتاق عمل اتاق عمل-تکنولوژی جراحی ارتوپدی-دکتر فلاح،آقای اربابی جهان-971.pdf مشاهده
خون شناسی و انتقال خون خانم نیری اتاق عمل اتاق عمل-خون شناسی و انتقال خون-خانم نیری-962.pdf مشاهده
اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی خانم نیری اتاق عمل اتاق عمل-اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبودی-خانم نیری-962.pdf مشاهده
اصول پشرفته مراقبت در اتاق بهبودی خانم یعقوبی اتاق عمل اتاق عمل-اصول پشرفته مراقبت در اتاق بهبودی-خانم یعقوبی-962.pdf مشاهده
روش های احیا قلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه خانم حسین آبادی اتاق عمل تکنولوژی اتاق عمل-روشهای احیاقلبی ریوی و اصول مراقبت های ویژه-خانم حسین آبادی.pdf مشاهده
آشنایی با بیماریهای داخلی خانم دکتر دهقان اتاق عمل اتاق عمل-آشنایی با بیماریهای داخلی-خانم دکتر دهقان-962.pdf مشاهده
خون شناسی و انتقال خون آقای دکتر علی پور اتاق عمل اتاق عمل-خون شناسی و انتقال خون-آقای دکتر علی پور-962.pdf مشاهده
اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی خانم عباسپور اتاق عمل اتاق عمل-اصول استریلیزاسیون و ضدعفونی-خانم عباسپور-962.pdf مشاهده
تکنولوژی گوارش و غدد خانم عباسپور اتاق عمل اتاق عمل-تکنولوژی گوارش و غدد-خانم عباسپور-962.pdf مشاهده
تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس، تروما و بحران ها و حوادث مترقبه و مراقبت های آن آقای دکتر دین پناه اتاق عمل اتاق عمل-تکنولوژی اتاق عمل در اورژانس، تروما و بحران ها و حوادث مترقبه و مراقبت های آن-آقای دکتر دین پناه-962.pdf مشاهده
تشریح 2-عملی خانم دکتر غلامی اتاق عمل اتاق عمل-تشریح 2-عملی-خانم دکتر غلامی.pdf مشاهده
تشریح 1 خانم دکتر غلامی اتاق عمل اتاق عمل-تشریح 1-خانم دکتر غلامی.pdf مشاهده
پرستاری بهداشت روان در اتاق عمل خانم زندی اتاق عمل اتاق عمل-پرستاری بهداشت روان در اتاق عمل-خانم زندی.pdf مشاهده
فیزیولوژی 2 آقای دکتر اژدری اتاق عمل اتاق عمل-فیزیولوژی2-دکتراژدری.pdf مشاهده
فیزیولوژی 1 آقای دکتر اژدری اتاق عمل اتاق عمل-فیزیولوژی1-دکتراژدری.pdf مشاهده
فیزیک پزشکی اتاق عمل خانم دکتر بخشی زاده اتاق عمل اتاق عمل-فیزیک پزشکی اتاق عمل-خانم دکتر بخشی زاده.pdf مشاهده
فوریت پزشکی خانم عباسپور اتاق عمل اتاق عمل-فوریت پزشکی-خانم عباسپور.pdf مشاهده