نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
فیزیولوژی خانم دکتر غلامی اتاق عمل اتاق عمل-فیزیولوژی-خانم دکتر غلامی-991 مشاهده
فیزیولوژی 1 خانم دکتر غلامی اتاق عمل اتاق عمل-فیزیولوژی 1-خانم دکتر غلامی-982.pdf مشاهده
بهداشت روان در اتاق عمل خانم اسحاق زاده اتاق عمل اتاق عمل-بهداشت روان در اتاق عمل-خانم اسحاق زاده-982.pdf مشاهده
تکنولوژی اتاق عمل گوش،حلق و بینی-فک و صورت خانم نیری اتاق عمل تکنولوژی اتاق عمل-تکنولوژی اتاق عمل گوش،حلق و بینی-فک و صورت-خانم نیری-981.pdf مشاهده
تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت¬های آن خانم نیری اتاق عمل تکنولوژی اتاق عمل-تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت¬های آن-خانم نیری-981.pdf مشاهده
تکنولوژی اتاق عمل خانم نیری اتاق عمل اتاق عمل-تکنولوژی اتاق عمل-خانم نیری-981.pdf مشاهده
آناتومی1 خانم دکتر خرداد اتاق عمل اتاق عمل-آناتومی1-خانم دکتر خرداد-981.pdf مشاهده
فوریت های پزشکی خانم عباسپور اتاق عمل اتاق عمل-فوریت های پزشکی-خانم عباسپور-981.pdf مشاهده
فیزیولوژی دکتر احمدی اتاق عمل اتاق عمل-فیزیولوژی-دکتر احمدی-981.pdf مشاهده
فیزیک پزشکی اتاق عمل خانم دکتر بخشی زاده اتاق عمل اتاق عمل-فیزیک پزشکی اتاق عمل-خانم دکتر بخشی زاده-981.pdf مشاهده
آناتومی 2 خانم دکتر خرداد اتاق عمل اتاق عمل-آناتومی2-خانم دکتر خرداد-981.pdf مشاهده
مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی آقای اربابی اتاق عمل اتاق عمل-مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی-آقای اربابی-981.pdf مشاهده
تکنولوژی جراحی ارتوپدی آقای اربابی جهان اتاق عمل اتاق عمل-تکنولوژی جراحی ارتوپدی-آقای اربابی جهان-981.pdf مشاهده
تکنولوژی ترمیم،پلاستیک و مراقبت آقای اربابی جهان اتاق عمل اتاق عمل-تکنولوژی ترمیم،پلاستیک و مراقبت-آقای اربابی جهان-981.pdf مشاهده
فیزیولوژی 1 -دکتر احمدی اتاق عمل اتاق عمل-فیزیولوژی 1-دکتر احمدی-972.pdf مشاهده
آناتومی(تئوری) خانم دکتر خرداد اتاق عمل اتاق عمل-آناتومی(تئوری)-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
بیماری های داخلی خانم نیری اتاق عمل اتاق عمل-بیماری های داخلی-خانم نیری-972.pdf مشاهده
اصول پیشرفته مراقبت در اتاق عمل خانم نیری اتاق عمل اتاق عمل-اصول پیشرفته مراقبت در اتاق عمل-خانم نیری-972.pdf مشاهده
آناتومی(عملی) خانم دکتر خرداد اتاق عمل اتاق عمل-آناتومی(عملی)-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی آقای اربابی اتاق عمل اتاق عمل-مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی-آقای اربابی-971.pdf مشاهده