نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
تکنولوژی آموزشی دکتر دلشاد بهداشت عمومی بهداشت عمومی-تکنولوژی آموزشی-دکتر دلشاد-982.pdf مشاهده
پاتولوژي جفرافياي دکتر دلشاد بهداشت عمومی بهداشت عمومی-پاتولوژي جفرافياي-دکتر دلشاد-982.pdf مشاهده
اکولوژی انسانی دکتر دلشاد بهداشت عمومی بهداشت عمومی-اکولوژی انسانی-دکتر دلشاد-982.pdf مشاهده
اصول تغذیه دکتر دلشاد بهداشت عمومی بهداشت عمومی-اصول تغذیه-دکتر دلشاد-982.pdf مشاهده
بهداشت عمومی-اصول برنامه ریزی یهداشتی دکتر دلشاد بهداشت عمومی بهداشت عمومی-اصول برنامه ریزی یهداشتی-دکتر دلشاد-982.pdf مشاهده
بیوشیمی پزشکی 1 دکتر ایل بیگی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-بیوشیمی پزشکی 1-دکتر ایل بیگی-982.pdf مشاهده
بیوشیمی عمومی دکتر ایل بیگی پرستاری پرستاری-بیوشیمی عمومی-دکتر ایل بیگی-982.pdf مشاهده
فیزیولوژی 2 خانم دکتر غلامی مامایی مامایی-فیزیولوژی 2-خانم دکتر غلامی-982.pdf مشاهده
فیزیولوژی (عملی) خانم دکتر غلامی مامایی مامایی-فیزیولوژی (عملی) -خانم دکتر غلامی-982.pdf مشاهده
فیزیولوژی 1 خانم دکتر غلامی اتاق عمل اتاق عمل-فیزیولوژی 1-خانم دکتر غلامی-982.pdf مشاهده
هیدرولوژی و هیدروژئولوژی مهندس سرمدی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط-هیدرولوژی و هیدروژئولوژی-آقای سرمدی-982.pdf مشاهده
تصفیه فاضلاب شهری مهندس سرمدی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط-تصفیه فاضلاب شهری-آقای سرمدی-982.pdf مشاهده
پرستاری و بهداشت محیط مهندس سرمدی پرستاری پرستاری-پرستاری و بهداشت محیط-آقای مهندس سرمدی- 982.pdf مشاهده
هورمون شناسی دکتر فهمیده کار علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-هورمون شناسی-دکتر فهمیده کار-981.pdf مشاهده
بهداشت روان و فوریت های روانپزشکی خانم اسحاق زاده فوریت پزشکی فوریت پزشکی-بهداشت روان و فوریت های روانپزشکی-خانم اسحاق زاده-982.pdf مشاهده
اورژانس های رفتاری خانم اسحاق زاده فوریت پزشکی فوریت پزشکی-اورژانس های رفتاری-خانم اسحاق زاده-982.pdf مشاهده
بهداشت روان در اتاق عمل خانم اسحاق زاده اتاق عمل اتاق عمل-بهداشت روان در اتاق عمل-خانم اسحاق زاده-982.pdf مشاهده
روشهای کنترل کیفیت در آزمایشگاه بالینی دکتر فهمیده کار علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-روشهای کنترل کیفیت در آزمایشگاه بالینی-دکتر فهمیده کار-981.pdf مشاهده
بیوشیمی عمومی دکتر فهمیده کار علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-بیوشیمی عمومی-دکتر فهمیده کار-981.pdf مشاهده
کودک سالم-عملی خانم یعقوبی پرستاری پرستاری-کودک سالم-عملی-خانم یعقوبی-981.pdf مشاهده