نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
فیزیولوژی 2 دکتر احمدی هوشبری هوشبری-فیزیولوژی 2-دکتر احمدی-972.pdf مشاهده
فیزیولوژی 2 دکتر احمدی فوریت پزشکی فوریت های پزشکی-فیزیولوژی 2-دکتر احمدی-972.pdf مشاهده
فیزیولوژی 1 -دکتر احمدی اتاق عمل اتاق عمل-فیزیولوژی 1-دکتر احمدی-972.pdf مشاهده
آناتومی 2(تئوری) خانم دکتر خرداد هوشبری هوشبری-آناتومی 2(تئوری)-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
آناتومی (تئوری) خانم دکتر خرداد فوریت پزشکی فوریت های پزشکی-آناتومی(تئوری )-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
آناتومی(تئوری) خانم دکتر خرداد علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-آناتومی(تئوری)-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
آناتومی(تئوری) خانم دکتر خرداد پرستاری پرستاری-آناتومی(تئوری)-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
آناتومی(تئوری) خانم دکتر خرداد تکنولوژی پرتوشناسی پرتوشناسی-آناتومی(تئوری)-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
آناتومی(تئوری) خانم دکتر خرداد اتاق عمل اتاق عمل-آناتومی(تئوری)-خانم دکتر خرداد-972.pdf مشاهده
فناوری اطلاعات خانم سیدحسنی فوریت پزشکی فوریت های پزشکی-فناوری اطلاعات-سرکار خانم سید حسنی-972.pdf مشاهده
سیستم های رایج خانم سیدحسنی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-سیستم های رایج-خانم سید حسنی-972.pdf مشاهده
سیستم های رایج(عملی) خانم سیدحسنی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-سیستم های رایج(عملی)-خانم سید حسنی-972.pdf مشاهده
آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران خانم سیدحسنی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سلامت در ایران-خانم سید حسنی-972.pdf مشاهده
کامپیوتر خانم سیدحسنی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-کامپیوتر-سرکار خانم سید حسنی-972.pdf مشاهده
بیماری های داخلی خانم نیری اتاق عمل اتاق عمل-بیماری های داخلی-خانم نیری-972.pdf مشاهده
اصول پیشرفته مراقبت در اتاق عمل خانم نیری اتاق عمل اتاق عمل-اصول پیشرفته مراقبت در اتاق عمل-خانم نیری-972.pdf مشاهده
میکروبیولوژی محیط(نظری) خانم دکتر فروغی بهداشت محیط بهداشت محیط-میکروبیولوژی محیط(نظری)-خانم دکتر فروغی-972.pdf مشاهده
میکروبیولوژی محیط(عملی) خانم دکتر فروغی بهداشت محیط بهداشت محیط-میکروبیولوژی محیط(عملی)-خانم دکتر فروغی-972.pdf مشاهده
بهداشت پرتوها و حفاظت(عملی) خانم دکتر فروغی بهداشت محیط بهداشت محیط-بهداشت پرتوها و حفاظت(عملی)-خانم دکتر فروغی-972.pdf مشاهده
کاربرد کامپیوتر-عملی آقای مهندس زارعی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط-کاربرد کامپیوتر-عملی-آقای زارعی-962.pdf مشاهده