نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
بیوشیمی پزشکی 1 دکتر ایل بیگی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-بیوشیمی پزشکی 1-دکتر ایل بیگی-982.pdf مشاهده
بیوشیمی عمومی دکتر ایل بیگی پرستاری پرستاری-بیوشیمی عمومی-دکتر ایل بیگی-982.pdf مشاهده
فیزیولوژی 2 خانم دکتر غلامی مامایی مامایی-فیزیولوژی 2-خانم دکتر غلامی-982.pdf مشاهده
فیزیولوژی (عملی) خانم دکتر غلامی مامایی مامایی-فیزیولوژی (عملی) -خانم دکتر غلامی-982.pdf مشاهده
فیزیولوژی 1 خانم دکتر غلامی اتاق عمل اتاق عمل-فیزیولوژی 1-خانم دکتر غلامی-982.pdf مشاهده
هیدرولوژی و هیدروژئولوژی مهندس سرمدی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط-هیدرولوژی و هیدروژئولوژی-آقای سرمدی-982.pdf مشاهده
تصفیه فاضلاب شهری مهندس سرمدی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط-تصفیه فاضلاب شهری-آقای سرمدی-982.pdf مشاهده
پرستاری و بهداشت محیط مهندس سرمدی پرستاری پرستاری-پرستاری و بهداشت محیط-آقای مهندس سرمدی- 982.pdf مشاهده
هورمون شناسی دکتر فهمیده کار علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-هورمون شناسی-دکتر فهمیده کار-981.pdf مشاهده
بهداشت روان و فوریت های روانپزشکی خانم اسحاق زاده فوریت پزشکی فوریت پزشکی-بهداشت روان و فوریت های روانپزشکی-خانم اسحاق زاده-982.pdf مشاهده
اورژانس های رفتاری خانم اسحاق زاده فوریت پزشکی فوریت پزشکی-اورژانس های رفتاری-خانم اسحاق زاده-982.pdf مشاهده
بهداشت روان در اتاق عمل خانم اسحاق زاده اتاق عمل اتاق عمل-بهداشت روان در اتاق عمل-خانم اسحاق زاده-982.pdf مشاهده
روشهای کنترل کیفیت در آزمایشگاه بالینی دکتر فهمیده کار علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-روشهای کنترل کیفیت در آزمایشگاه بالینی-دکتر فهمیده کار-981.pdf مشاهده
بیوشیمی عمومی دکتر فهمیده کار علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-بیوشیمی عمومی-دکتر فهمیده کار-981.pdf مشاهده
کودک سالم-عملی خانم یعقوبی پرستاری پرستاری-کودک سالم-عملی-خانم یعقوبی-981.pdf مشاهده
کودک سالم خانم یعقوبی پرستاری پرستاری-کودک سالم-خانم یعقوبی-981.pdf مشاهده
کودک بیمار خانم یعقوبی پرستاری پرستاری-کودک بیمار-خانم یعقوبی-981.pdf مشاهده
تکنولوژی اتاق عمل گوش،حلق و بینی-فک و صورت خانم نیری اتاق عمل تکنولوژی اتاق عمل-تکنولوژی اتاق عمل گوش،حلق و بینی-فک و صورت-خانم نیری-981.pdf مشاهده
تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت¬های آن خانم نیری اتاق عمل تکنولوژی اتاق عمل-تکنولوژی اتاق عمل چشم و مراقبت¬های آن-خانم نیری-981.pdf مشاهده
تکنولوژی اتاق عمل خانم نیری اتاق عمل اتاق عمل-تکنولوژی اتاق عمل-خانم نیری-981.pdf مشاهده