نام درس مدرس رشته تحصیلی طرح درس
فیزیولوژی1 خانم دکتر غلامی مامایی مامایی- فیزیولوژی1- خانم دکتر غلامی-991.pdf مشاهده
فیزیولوژی سیستم عصبی خانم دکتر غلامی فیزیولوژی پزشکی-فیزیولوژی سیستم عصبی-خانم دکتر غلامی-991.pdf مشاهده
فیزیولوژی خانم دکتر غلامی فناوری اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات سلامت-فیزیولوژی-خانم دکتر غلامی-991.pdf مشاهده
فیزیولوژی خانم دکتر غلامی علوم آزمایشگاهی علوم ازمایشگاهی-فیزیولوژی-خانم دکتر غلامی-991.pdf مشاهده
فیزیولوژی نظری خانم دکتر غلامی تکنولوژی پرتوشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- فیزیولوژی نظری-خانم دکتر غلامی-991-.pdf مشاهده
فیزیولوژی خانم دکتر غلامی پرستاری پرستاری-فیزیولوژی-خانم دکتر غلامی-991.pdf مشاهده
فیزیولوژی خانم دکتر غلامی اتاق عمل اتاق عمل-فیزیولوژی-خانم دکتر غلامی-991 مشاهده
تکنولوژی آموزشی دکتر دلشاد بهداشت عمومی بهداشت عمومی-تکنولوژی آموزشی-دکتر دلشاد-982.pdf مشاهده
پاتولوژي جفرافياي دکتر دلشاد بهداشت عمومی بهداشت عمومی-پاتولوژي جفرافياي-دکتر دلشاد-982.pdf مشاهده
اکولوژی انسانی دکتر دلشاد بهداشت عمومی بهداشت عمومی-اکولوژی انسانی-دکتر دلشاد-982.pdf مشاهده
اصول تغذیه دکتر دلشاد بهداشت عمومی بهداشت عمومی-اصول تغذیه-دکتر دلشاد-982.pdf مشاهده
بهداشت عمومی-اصول برنامه ریزی یهداشتی دکتر دلشاد بهداشت عمومی بهداشت عمومی-اصول برنامه ریزی یهداشتی-دکتر دلشاد-982.pdf مشاهده
بیوشیمی پزشکی 1 دکتر ایل بیگی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی-بیوشیمی پزشکی 1-دکتر ایل بیگی-982.pdf مشاهده
بیوشیمی عمومی دکتر ایل بیگی پرستاری پرستاری-بیوشیمی عمومی-دکتر ایل بیگی-982.pdf مشاهده
فیزیولوژی 2 خانم دکتر غلامی مامایی مامایی-فیزیولوژی 2-خانم دکتر غلامی-982.pdf مشاهده
فیزیولوژی (عملی) خانم دکتر غلامی مامایی مامایی-فیزیولوژی (عملی) -خانم دکتر غلامی-982.pdf مشاهده
فیزیولوژی 1 خانم دکتر غلامی اتاق عمل اتاق عمل-فیزیولوژی 1-خانم دکتر غلامی-982.pdf مشاهده
هیدرولوژی و هیدروژئولوژی مهندس سرمدی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط-هیدرولوژی و هیدروژئولوژی-آقای سرمدی-982.pdf مشاهده
تصفیه فاضلاب شهری مهندس سرمدی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط-تصفیه فاضلاب شهری-آقای سرمدی-982.pdf مشاهده
پرستاری و بهداشت محیط مهندس سرمدی پرستاری پرستاری-پرستاری و بهداشت محیط-آقای مهندس سرمدی- 982.pdf مشاهده