مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اولویت های موضوعات پژوهش در آموزش

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۳:۰۳| تعداد بازدید: 342

 روش تدریس

- بررسی تاثیر روش دانشجو محور بر یادگیری دانشجویان با ارائه روشهای نوآورانه وجدید

-  روشهای نوین آموزش بر یادگیری دانشجویان

  - بکارگیری آموزش گروه همتایان (Peer-teaching) بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان

-  شیوه نوین آموزش نسخه نویسی به وسیله بیمار نماsimulated patient

- ارائه خالقیت در روش تدریس تئوری و بالینی متناسب با مقطع تحصیلی (برای بهبود کیفیت آموزشی

- عوامل شخصیتی – اخالقی و شیوه تدریس اساتید درافزایش انگیزه)

- بررسی روش تدریس آموزش الکترونیکی در مقایسه با روش سنتی در علوم پزشکی

- بررسی و ارزیابی شیوه آموزش اساتید و تاثیر آن در میزان یادگیری

- طراحی الگو و تحول در روشهای یاد دهی یادگیری مبتنی بر رویکرهای فراشناختی در آموزش پزشکی

- شیوه های آموزش مهارت های ارتباطی در آموزش علوم پزشکی

- بررسی الگوهای موفق روش تدریس در ارتباط با نوع درس رشته گروه آموزش و دانشکده ها

- بررسی الگوهای مختلف یادگیری در بین دانشجویان رشته های مختلف

 

 

ارزشیابی آموزشی

- استانداردسازی روشهای نوین ارزیابی

- استانداردسازی شیوه های ارزشیابی به منظور سنجش صالحیت های پایه و بالینی در گروه ههای آموزشی، در دروس تئوری و عملی

- اجرای پورت فولیو برای کاربرد در آموزش بالینی

- ارزشیابی کیفیت آموزشی در گروههای آموزشی پایه و بالینی

- ارزیابی شایستگی و صلاحیت (competence)فار التحصیلان رشته های علوم پزشکی و شناسایی نقاط ضعف  متناسب با نیازهای جامعه.

- بررسی یا ارزیابی میزان رضایت مندی بیماران از خدمات ارائه شده توسط اعضای هیئت علمی ، دانشجویان

- انجام systematic Review در حیطه تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش پزشکی ( شناسایی مشکل ، ارائه راه حلها)

- بررسی علل عدم استقبال از Log book در دانشکده ها و دانشجویان و گروههای آموزشی

- ارزشیابی اساتید توسط دانشجو و کارآیی آن در بهبود فرایند آموزشی

- نقش ارزیابی درونی در بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاهی و بررسی عوامل کاهش و افزایش تمایل به ارزیابی درونی در بین گروههای آموزش و مقایسه بین گروه ها

- مهارت های ارتباطی و حرفه گرایی در ارتباط با بیماران : خودارزیابی دانشجویان علوم پزشکی

 

برنامه ریزی آموزشی

- ادغام افقی دروس  پایه و تخصصی در رشته های علوم پزشکی

- ریفرم و بازنگری کوریکولوم های درسی متناسب با عصر حاضردر همه رشته ها

- عدالت آموزشی در آموزش پزشکی

- بررسی مبانی اخالقی در آموزش پزشکی در دوره های عمومی و تخصصی علوم پایه و بالینی

- طراحی  تدوین و اجرای برنامه های آموزشی  جهت بهبود کیفیت آموزش دانشجویان در دوره های مختلف  پایه وبالینی

- طراحی، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی با استفاده از انیمیشهن ، فیلم ... و تاثیر نمایش انیمیشین درآموزش بر یادگیری دانشجویان

- استانداردسازی برای رشته های مختلف پزشکی براساس نیازهای جامعه

- استانداردسازی بیمارستانها و محیط های بالینی آموزشی( ارزشیابی، شناسایی مشکل و راهکارهای مشکل گشایی)

- نقش برنامه درسی پنهان در یادگیری اخلاق حرفه ای در محیط های بالینی

- بررسی عوامل بازدارنده تحقق اهداف آموزشی از دیدگاه دانشجویان

- بررسی روشهای مختلف ارتباط بین گروههای آموزشی مشابه در سطح کشور در جهت ارتقاء آموزش و پژوهشی

- نقاط قوت و ضعف آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان

- پاسخگویی اجتماعی در آموزش پزشکی

- بررسی محتوای دروس عملی رشته های مختلف بهداشتی دانشکده بهداشت در پاسخگویی به نیازهای بهداشت درجامعه

 

مشاوره و راهنمایی

- ارائه روشهای خلاقانه درمشاوره دانشجویی موثر و کارآمد

- بهینه سازی روشهای مشاوره دانشجویان و تاثیر آن در یادگیری و حل مشکالت دانشجویی

فناوری و آموزش مجازی

- نقش IT و آموزش الکترونیک در تحول و نوآوری آموزش

- آموزش مجازی مهارت های عملی در آموزش پزشکی

- تاثیر تکنولوژی آموزشی بر یادگیری فراگیران

- یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی

- تاثیر تکالیف درسی الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

- طراحی نرم افزارهای یادگیری بالینی

- نقش آموزش الکترونیکی در تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی ازدید گاه اعضای جام ه پزشکی

 

اخالق و معنویت در آموزش

- بررسی نقش اخلاق در پیشبرد اهداف درمانی

- اخلاق حرفه ای اساتید و دانشجویان در آموزش پزشکی

- اخالق حرفه ای در آموزش بالینی، مصونیت (مسئولیت پذیری ) جایگاه استاد و شاگرد

- بررسی نقش محورهای متفاوت اجتماعی فرهنگی و دینی در ترویج و نهادینه کردن اخلاق در آموزش پزشکی

- رویکرد معنوی گرا در آموزش پزشکی در مطابقت با مبانی اعتقادی و فرهنگی با هدف سکلوارزدایی

- نگاهی به پیشینیه آموزش پزشکی در طب اسلامی و ایرانی

- اخلاق اسلامی در آموزش پزشکی

 

 

رهبری و مدیریت آموزشی

- استانداردسازی در پذیرش عضو هیئت علمی

- راهکارهای ایجاد انگیزه در اعضای هیئت علمی و دانشجویان

- بررسی میزان رضایت مندی اعضای هیئت علمی در آموزش پزشکی علوم پایه و بالینی

- عوامل سازمانی موثر بر شایستگی مدرس بالینی

- چالش ها و مشکلات اعضای هیئت علمی در آموزش پزشکی

- ارتباط کمی و کیفی بین فعالیت های آموزشی و پژوهشی و تاثیر آن در آموزش رضایتمندی دانشجویان

- بررسی عوامل موثر در کاهش مشارکت اساتید در کارگاههای آموزشی

- نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی اولویت ها – راهکارها

- بررسی رابطه انگیزه مدیریتی و تیپ های شخصیتی اعضای هیات علمی در مناصب مدیریتی در دانشگاه

- رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی

- بررسی مدیریت کیفیت فراگیر(TQM)

- ارتباط خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی در بین دانشجویان علوم پزشکی

 

طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

 • بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی
 • بسته حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم
 • بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون­های علوم پزشکی
 • بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور
 • بسته توسعه راهبردی و ماموریت­گرای برنامه های آموزش عالی سلامت
 • بسته آمایش سرزمینی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها
 • بسته اعتلای اخلاق حرفه­ ای
 • بسته بین المللی­ سازی آموزش علوم پزشکی
 • بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی
 • بسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی
 • بسته توسعه و ارتقای زیرساخت­های آموزش علوم پزشکی
 • پایش بسته های تحول
 • دانش طب تسکینی
 • علوم تغذیه
 • دانش علوم اعصاب
 • دانش هنر و سلامت
 • توسعه دندانپزشکی و علوم مرتبط
 •