مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اعضاء واحد برنامه ریزی آموزشی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۰:۴۲| تعداد بازدید: 49

1

جناب آقای دکتر حشمتی

عضو هیئت علمی

2

جناب آقای سرمدی

عضو هیئت علمی

3

سرکار خانم شاهدی

عضو هیئت علمی

4

سرکار خانم نیری

عضو هیئت علمی

5

سرکار خانم دکتر پورحاجی

عضو هیئت علمی

6

جناب آقای جمعه پور

کارشناس کمیته ارزشیابی