مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

اعضاء واحد آموزش اساتید

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۰:۳۱| تعداد بازدید: 38

1

جناب آقای دکتر محقق

عضو هیئت علمی

2

سرکار خانم دکتر بخشی زاده

عضو هیئت علمی

3

جناب آقای دکتر ایل بیگی

عضو هیئت علمی

4

سرکار خانم دکتر فروغی

عضو هیئت علمی

5

سرکار خانم عباسپور

عضو هیئت علمی

6

سرکار خانم نیری

عضو هیئت علمی

7

جناب آقای دکتر حسینی روندی

دبیر کمیته ارزشیابی

8

جناب آقای جمعه پور

کارشناس کمیته ارزشیابی